2017/02/26

DEIALDIAK
Giza katea Aldabe Gizarte Etxetik 11:30etan
12:00etan M3 plazan
omenaldia
18:30etan omenaldia M3 plazan
19:00etan
manifestazioa M3 plazatik

2017/02/08


Komiteak jakinarazten du


Otsailak 3 astelehenean, Komitekideok zuzendaritzarekin bildu ginen, 2017rako Gestio plana aurkeztu  ziezaguten. Gestio plana, aurreikusten den lan karga zein fakturazioa, beharrezko plantilla, etab irudikatzen dituen dokumentua da. Dokumentu horren harira egituratzen du enpresak urteko presupuestoa. Bilera honetan, normalean “Business Plan “ delakoa (datozen 4-5 urteetako aurreikusten dena) aurkezten da. Kasu honetan ez da horrela izan, zeren eta enpresaren esanetan, Gestampeko hegoaldeko atalaren parte izatera pasatu garenez (lehen iparrean geunden), dibisio edo atal berriko arduradunekin hainbat kontu zehaztu behar omen dituzte lehendabizi. Business plan-a dutenean aurkeztuko digutela diote.

2017ko Gestio plana komentatzen hasi aurretik, 2016ko fakturazioari buruz jakinarazi ziguten, %72 Daimler-Mercedes izan zela, %19a Volkswagen , eta gainontzekoa , PSA, GM, FORD eta RENAULT-en artean banatzen duten. 2017rako antzeko irudia aurreikusten da fakturazioaren banaketan. 2017Ko Gestio Plana Mercedes-gasteizko 137.000 ibilgailurekin kalkulatu da.

Fakturazioaren aurreikuspena 200 milloi euro ingurukoa da.

Linea edo lerro bakoitzeko (nagusienak) 2017rako aurreikusten den lan karga hurrengoa da :

-11.LERROA- Urte guztia 4 errelebotara. Aurreikusten den lan karga 3 errelebo baino gehiagokoa da, uztaila eta abuztua izan ezik.

-12.LERROA – Ziurrenik urte osoa egon liteke 4 errelebotara, nahiz eta ekainetik urte bukaeraraino bere lan karga 3 errelebotatik hurbil ibili ( 3,1 errelebo ).

-1. LERROA – Urte osoa 3 errelebotara. Lan karga 2,5 errelebo ingurukoa.

-6. LERROA-  Maiatza-ekainerate 3 errelebotara, eta gero kolpean jaisten da lan karga ia ezerezean geratuz.

-10.LERROA  - Martxorate 3 errelebo inguruko lan kargarekin.Apiriletik aurrera , lan karga 2 errelebo inguruan kokatzen da.

- TF1 eta TF2 – Zerikusi asko izango dute Federlenkerraren inguruko nondik norakoek. Federlenkerraren irteera ziurrenik aurreikusitakoa baino gehiago luzatuko da. Aurrerago zehazteke geratu da.

- BEROKO LERROAK- Irailetik aurrera nabarmen igotzen dira HS01  eta HS03 ko lan kargak, urte bukaerara 5 erreleboko beharrizanekin helduz. Ondorioz, HS02a konpontzeko inbertsioak egiteko aukera aztertzen ari da zuzendaritza ( berez uztailean bukatzen zen lan karga eta gero desmuntatuko zuten ), edo eta bestela lana kanpora atera beharko duela diote ekoizpen ahalmen faltagatik. Laserrak ziurrenik 3 errelebotara jarraituko dute.3

-1.eta 2.KORREDERAK  3 errelebotara 5 ekipo.

- VDD+VDI+Porton-  Delanterak 3 errelebotara eta Portoia 4 errelebotara , 9 ekiporekin.

- ALETA+TC+VF- 4 errelebotara urte osoa.

- CAE+DT-  Traserak 4 errelebotara eta kapoa 3 errelebotara.

Gestio planean aurreikusitako langile kopuruari dagokionez, esatea egun 720 langile inguruko plantila gaudela, zeinetatik 180 inguru ebentualak diren. Arrazoi desberdinak medio ( proiektuen bukaera, lan gabe geratzen diren Lerroak, aurreikusten diren efizientzia hobekuntzak,..) enpresak urte bukatzerako 642 langileko plantilla bat aurreikusten du , 100 ebentual ingururekin. Zuzendaritzaren esanetan, egun, guren lan prozesuetan ditugun inefizientzien ondorioz, egon beharko ginatekeen baino 50 langile gehiago gaude.

Informazio guzti hau da 2017ko gestio planean aurkeztu zaiguna. Gestio Plan guztiak bezala, honek ere urte bukaeran ziur hainbat  “desbiazio” izango dituela. Bestalde, enpresako zuzendaritzak beste behin ere oroitarazten digu, Madriletik emaitza hobeak eskatzen dituztela, ez omen gaudela eskatzen duten errentagarritasun ratioen barruan, eta hori oztopo bat omen dela etorkizunean egin beharreko inbertsioetarako.

Komitetik argi dugu, hurrengo urtean errekorra puskatuko dugula bai ekoizpen zein fakturazioari dagokionean. Pairatzen ditugun inefizientzia gehienak, planifikazioa txarrei, instalakuntzen mantenu ezari eta giza baliabideen urritasunari dagozkio batik bat , zuzendaritzak soilik zuzendu ditzazken aspektuak.

Informatzen jarraituko dugu
                                                                                               Abadiñon 2017ko otsailaren 9an
******************************************

EL COMITE INFORMA

El lunes 6 de febrero el comité se reunió con la dirección, para que esta nos presentará el plan de Gestión del 2017. El plan de gestión es el documento donde se reflejan entre otros la carga de trabajo prevista, facturación prevista, plantilla necesaria...Es el documento con el cual la empresa hace su “presupuesto” del año. Lo normal en esta reunión suele ser presentar también el “Business plan” (donde se refleja lo que se prevé los 4-5 años siguientes), pero la dirección nos dice que esa “previsión” nos los presentarán más tarde, dado que como recientemente hemos pasado a pertenecer a la División Sur de Gestamp (antes pertenecíamos a la división norte), hay aspectos que tienen que consensuar con los nuevos responsables de división. Cuando lo tengan se han comprometido a presentárnoslo.
Antes de entrar a comentar el Plan de Gestión del 2017, nos informaron que, de la facturación del 2016, el 72 % ha sido a Daimler-Mercedes, el 19% a Volkswagen, y el resto se lo reparten PSA, GM, FORD, y RENAULT fundamentalmente. Para el 2017 se prevé una distribución similar en la facturación. El PyG del 2017 se ha calculado con 137.000 vehículos de Mercedes-Vitoria.

La previsión de facturación es de en torno a 200 millones de euros.

En cuanto a la carga de trabajo que se prevé por líneas (las principales) durante el 2017 es la siguiente:

- LINEA 11- Todo el año al 4º relevo. La carga de trabajo prevista es superior a los 3 relevos salvo julio y agosto.
- LINEA 12- Es posible que esté todo el año a 4 relevos, aunque a partir de junio este prácticamente con una carga de trabajo de 3 relevos hasta final de año (3,1 relevos).
-LINEA 01- Todo el año a 3 relevos. Carga en torno a 2,5 relevos.
-LINEA 06- Hasta mayo-junio a 3 relevos, y luego cae en picado quedándose en principio prácticamente sin carga.
- LINEA 10 -Hasta marzo con carga en torno a 3 relevos. Desde abril la carga cerca de 2 relevos o por debajo de los mismos.
- TF1 y TF2 -Dependerá de mucho de cuando se vaya la Federlenker. Es posible que su salida se alargue más de lo pensado inicialmente. Aspecto a confirmar.
-LINEAS DE CALIENTE- A partir de septiembre se van incrementando mucho las necesidades de HS01 y HS03, llegando a final de año a unas cargas de 5º relevo en ambas líneas. Por ello, se está estudiando reinvertir en la HS02 (en principio en julio se quedaba sin carga y la intención era desmontarla) para que asuma parte de la carga de trabajo de líneas calientes o sino dice la empresa que tendrá que sacar trabajo fuera por falta de capacidad. Las láseres seguirán posiblemente a 3 relevos.
- CORREDERAS 1 Y 2- A 3 relevos con 5 equipos.
- VDD+VDI+Portón- Las delanteras a 3 relevos y Portón a 4 relevos con 9 equipos.
- ALETA+TC+VF- A 4 relevos todo el año.
- CAE+DT-  Traseras a 4 relevos y capo a 3 relevos.

En cuanto al número de trabajadores y trabajadoras previsto en el plan de gestión, decir que actualmente, estamos una plantilla de en torno a 720, con unos 180 eventuales, pero que por diferentes motivos (final de proyectos, líneas que se quedan sin carga, mejoras de eficiencia previstas...) la empresa prevé cerrar el año con 642 trabajadores y cerca de 100 eventuales. Según la dirección actualmente hay 50 trabajadores “de más” por ineficiencias que tenemos en nuestros procesos.
 Toda esta información es la que nos han presentado dentro del plan de gestión para el 2017. Como todo plan de gestión, seguramente a final de año veremos muchas “desviaciones “. La dirección de la empresa nos sigue recordando que desde Madrid se nos piden “más resultados “, que no estamos en los ratios de rentabilidad que se exigen, y que eso es un lastre para inversiones de futuro.
Desde el Comité de Empresa lo que tenemos claro es que, el año que viene será record de producción y facturación en la historia de esta empresa. La mayoría de ineficiencias que se están produciendo obedecen a malas planificaciones, falta de mantenimiento de las instalaciones, falta de recursos humanos…aspectos que solo la dirección puede corregir.

Seguiremos informando                                                      Abadiñon 2017ko otsailaren 9an