2021/12/21

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

BILERA 2022-RAKO ERTEA

  Gaur, abenduak 21 asteartea, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara 2022rako ERTE baten beharraz hitz egiteko. Dirudienez, erdieroaleen ekoizle handiek diote hornidura ez dela 2022an egonkortuko.

 Gure bezero nagusiei dagokienez, malgutasun-egunak izateaz gain (guk ez ditugunak), batzuk 2022rako ERTEak planteatzen hasi dira, eta oraindik planteatu ez dituztenek, urtearen hasieran egingo dituela iragarri dute. Mercedesek eta Seatek, adibidez, ekoizpenaren lehen astea baino ez dute baieztatu, ikusi beharko da VW-n 10ean hasten den,.. Horren guztiaren ondorioz, enpresako zuzendaritzak urteko lehen astean planteatu digu ,2022rako ERTE berri bat negoziatzeko.

 Erdieroaleen hornidura-arazoez gain, zuzendaritzak adierazi du pandemiaren bilakaera zein den ikusi beharko dela, bai eta goraka jarraitzen duen ere, eta etorkizunean nola eragin diezagukeen , dagoen ziurgabetasuna are gehiago elikatzen duen beste alderdi bat baita.

 Adierazi dute beharrezkoa dela ERTEa urtearen hasieran negoziatzea, kontratatzen diren aldi baterako langileak bertan sartu ahal izateko, lan-agintaritzak ez baitu uzten geroago langile horiek ERTEra gehitzen.

 Urteko lehen asterako ERTEaren inguruan bilera formala egiteko eskatu diguten arren, enpresak honako hau adierazi digu:

 -   ERTEa lehen seihilekorako planteatuko du, hau da, urtarriletik ekainera, gehienez 50 laneguneko eraginarekin, egun horiek agortzea beharrezkoa izango ez den esperoan.

 -    ERTEaren baldintzei dagokienez (ERTEaren soldata-osagarriak eta enplegu-bermea), enpresak aurreratu digu zaila izango dela egungo baldintzei eustea. Dena dela, ERTEaren negoziazio formalera dei egiten digu, gai hori eta gainerakoak aztertzeko.

 Urteko lehen astean, urtarrilak 5ean, enpresarekin bilduko gara eta hitz egiten dugunaren berri emango dizuegu.

 Abadiñon, 2021eko abenduaren 21ean

EL COMITÉ INFORMA

REUNION ERTE 2022

 

Hoy martes 21 de diciembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la necesidad de un ERTE para el 2022. Parece ser que los grandes productores de semiconductores dicen que el suministro no se estabilizará el 2022.

 Respecto a nuestros clientes principales, además de que tienen días de flexibilidad ( que nosotros y nosotras no tenemos) algunos ya han empezado a plantear ERTEs para el 2022, y el que no lo ha hecho todavía, ya ha anunciado que lo hará al comienzo del año. Mercedes y Seat por ejemplo solo han confirmado la primera semana de producción, habrá que ver si VW-N arranca el 10, ..todo ello hace que la dirección de la empresa nos plantee la primera semana del año para negociar un nuevo ERTE para el 2022.

 Además de los problemas de suministro de los semiconductores , la dirección comenta que habrá que ver cual es la evolución de la pandemia, y si sigue al alza ,como nos pueda afectar en el futuro, siendo este otro aspecto que alimenta aún más la incertidumbre existente.

 Hablan de que es necesario negociar el ERTE a comienzos del año, para poder incluir en el mismo a los eventuales que se contraten, dado que la autoridad laboral no permite “añadirlos” más tarde.

 Aunque nos han emplazado a una reunión formal para la negociación del ERTE para la primera semana del año, la empresa ya nos ha adelantado lo siguiente:

-  Planteará un ERTE para el primer semestre, es decir de enero a junio, con una afectación máxima de 50 días laborales, esperando que no sea necesario agotar los mismos.

-    Sobre las condiciones del ERTE, (complementos salariales del ERTE y garantía de empleo) la empresa nos adelanta que será difícil mantener las condiciones actuales. Sea como fuere, nos emplaza a la negociación formal del ERTE para tratar esa y las demás cuestiones.

La primera semana del año, el 5 de enero, nos reuniremos con la empresa y os informaremos de lo que se trate.

 En Abadiño a 21 de diciembre de 2021

2021/10/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

LANGILE EBENTUALENTZAKO ERTEA

Denok dakizuenez orain arte, Lan Ordezkaritzak ez zuen onartzen behin-behineko langile batzuei ERTEa aplikatzea, pertsona horiek ez zeudelako sartuta ekainean ERTEaren eskaerarekin aurkeztu zen zerrendan. Horren ondorioz, gainerakoei ERTEa aplikatzen zitzaigunean, enpresak zereginen bat aurkitu behar zuen aldi baterako langileentzako, ERTEra bidali ezin zirelako.

Lehenengo hilabeteetan (ekainean hasi zen ERTEa), aldi baterako langile askorik ez zegoenez ERTEan sartu gabe, aldi baterako langileei okupazioa eman ahal izan zitzaien (gutxiengoari). Abuztuan behin-behineko langile gehienei kontratua moztu zitzaien, baina irailean berriz kontratatu zituzten gehienak. 

Kontratuetan izandako etete horren ondorioz, langile ebentual horiek, SEPErentzat ERTEaren eraginpean daudenen zerrendatik erori dira, nahiz eta irailean berriro lanean egon eta ekainean Lan Ordezkaritzan eskatutako ERTEan aurkeztutako hasierako zerrendan sartuta egon. Horren guztiaren ondorioz, gaur egun aldi baterako 100 langileetatik gehienei ezin zaie aplikatu ERTEa kontratua eteteagatik edo zerrendan sartuta ez egoteagatik), eta, kasu horretan, enpresak azpimarratu du ezinezkoa izango litzaiokeela langile horiei guztiei okupazioa ematea, gainerakoak ERTEra joaten garen bitartean; izan ere, ez duelako zereginik edo okupaziorik hainbeste langilerentzat, gero eta gehiago baitira gure bezeroen geldialdiak, bai hotzaren zatikoak, bai beroaren zatikoak, eta etorkizunean gainera akibitate osoaren geldialdiak egon daitezkelako.

Lan-Delegaritzak ez du uzten langile berriak sartzen ERTEan, afektagarrien zerrendan ( zerrenda hori ekainean aurkeztu zen ERTEaren eskaerarekin) beraz, enpresaren arabera ,gaiari irtenbide bat emateko modu bakarra, eta SEPErekin arazorik ez izateko, aldi baterako langile GUZTIENTZAT beste ERTE bat eskatzea da, gainerakooi eragiten digun ERTE nagusiaren indarraldiarekin bat etorriz.

Nahiz eta ERTE berria izan, adostu dugu ERTEaren baldintza ekonomiko eta sozialak ERTE nagusiaren berdinak izango direla (soldataren % 90 osagarria, pagen eta oporren % 100). ERTEa enpresa osoan edo instalazio batzuetan aplikatzen denean, behin-behineko langileen edo langile finkoen artean bereizketarik egin gabe egingo da, eta hori izango da erabakigarri bakarra , hots, eragindako instalazioan edo sailean dagoen ala ez.

Jasaten ari garen egoera paradoxikoa dela eta, egoera ilogiko eta berriak bizi ditugu guztiontzat. Bitxia da ERTEan egotea, eta instalazioak izatea 4. eta 5. txandan, behin-behineko langileak kontratatuta edukitzea (enpresa askotangertatzen ari da arazo hori), baina gure bezeroek mundu-mailako hornikuntza-krisi honetan lan egiteko duten moduaren ondorioz, gelditzen denean golpean gelditzen da, baina lan egiten denean, topera egiten da.

Laburbilduz, gaur, urriaren 19a, asteartea, behin-behineko langileentzako ERTE bat adostu dugu, baldintza ekonomiko berberetan eta urte amaierara arte.

Zoritxarrez, iristen ari zaizkigun albisteek, epe labur eta zalantzagarri batez gain, 2022rako antzeko egoera bat iragartzen dute.

Ohar garrantzitsua: Abuztuan eta/edo irailean langabezia kobratzea erabaki zuten langile ebentualeentzako , (hogei inguru) SEPEak kontratuetan aipatutako mozketa izateagatik, SEPEak prestazioa ukatzen badie, adostu dugu enpresa egingo dela kargu SEPEtik jasoko ez duten diru kopuruaz. Horregatik, garrantzitsua da, SEPEtik langabezi prestazioa ukatzen dizuen jakinarazpena jasotzean, Giza Baliabideetara eramatea (Of. Langileak) jakinarazpen hori.

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

*******************************************

EL COMITÉ INFORMA
 

ERTE PARA PERSONAL EVENTUAL

Como todos y todas sabéis hasta la fecha, la Delegación de Trabajo no permitía que a parte del personal eventual sele aplicará el ERTE por no estar incluidas estas personas en la lista que se presentó en el mes de junio con la solicitud del ERTE. Esto hacía que cuando al resto se nos aplicaba el ERTE, la empresa tenía que encontrar alguna tarea para esa parte del personal eventual que no era susceptible de ser mandado al ERTE.

Los primeros meses ( de este ERTE que se inició en junio) al no haber mucho personal eventual no incluido en el ERTE fue posible dar ocupación a los y las eventuales no afectables por el ERTE ( una minoría ). En agosto a la mayoría de los eventuales se les corto el contrato , aunque en septiembre fueron contratados y contratadas posteriormente.

Dicho corte en los contratos, hace que para el SEPE se caigan de la lista de afectables por el ERTE aunque en septiembre estén otra vez trabajando y formasen parte de la lista inicial que se presento con la solicitud de ERTE ante Delegación de Trabajo en el mes de junio. Todo ello hace que actualmente la mayoría de los 100 eventuales no sean afectables por el ERTE ( por el corte en su contrato o por no estar incluidos en la lista) y en ese caso la empresa remarca que lensería imposible dar ocupación a todo ese personal mientras el resto vamos al ERTE, porque carece de tareas u ocupación para los mismos, dado que cada vez son más las paradas de nuestros clientes sean de la parte de frio o de  caliente, e incluso puede haber paradas en el futuro que impliquen el paro de toda la actividad de la empresa.


Ya que la delegación de trabajo no permite incorporar nuevo personal a lista de afectables en el ERTE, lista que se presentó con la solicitud del ERTE en junio, la única manera de dar un solución al tema, y no tener problemas con el SEPE, según la empresa es solicitar un nuevo ERTE solo para TODO el personal eventual haciéndolo coincidir con la vigencia del ERTE “principal” que nos afecta a las y los demás.


Aún siendo un ERTE nuevo, hemos acordado que las condiciones económicas y sociales de este ERTE serán las mismas que el ERTE “principal”( 90 % complemento al salario, 100 % de pagas y vacaciones,..). Cuando se aplique el ERTE en toda la empresa o en algunas instalaciones se hará sin distinciones entre personal eventual o fijo, siendo lo único determinante si se está en la instalación o departamento afectado o no.


La situación paradójica que estamos sufriendo hace que vivamos situaciones ilógicas y nuevas para todos y todas. Es extraño estar en ERTE, y tener instalaciones 4º e incluso a 5º relevo, tener personal eventual contratado( problema que se está dando en muchas empresas ) ,…. pero la manera de trabajar de nuestros clientes en esta “ crisis de aprovisionamiento mundial” hace que cuando se para “ se para en seco” , pero cuando se trabaja, se trabaja a tope.


Resumiendo, por todo ello, hoy martes 19 de octubre, hemos acordado un ERTE para el personal eventual en las mismas condiciones económicas y con la misma vigencia ( hasta final de año) que el principal.
Por desgracia las noticias que nos van llegando además de un corto plazo incierto, apuntan a un 2022 parecido. Habrá que ir viendo.
 

Nota importante:Para los trabajadores y trabajadoras eventuales que los meses de agosto y/o septiembre hayan optado por cobrar el desempleo ( cerca de una veintena) y el SEPE se lo haya denegado por tener el citado corte en los contratos, hemos acordado que la empresa se hará cargo de lo no percibido por el SEPE. Por ello es importante que cuando os llegue una comunicación de denegación la llevéis a Recursos Humanos (Of.Personal).

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

2021/09/21


 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

METALEKO HITZARMENAREN BORROKA

ARKAITZ ETA AITOR ASKE!!!

 Denok gogoratuko duzue 2019. urtea, urte horretan 10 greba-egunetara joan behar izan baikenuen metaleko hitzarmenaren negoziazioa behartzeko. Gatazka gogorra izan zen, eta metalaren sektoreko langile askoren konpromiso pertsonala eskatu zuen, Bizkaiko Gestamp enpresako langileena barne, beti bezala oso nota altuarekin erantzun baitzien greba-deialdiei. Konpromiso kolektibo horren ondorioz, negoziazioa desblokeatu zen, eta hainbat urtez izoztutako Bizkaiko metalaren hitzarmen bat sinatzea lortu zen. Oso egun gogorrak izan ziren. Grebak aurrera egin zezan, oso garrantzitsua izan zen pikete informatiboen lana. Pikete horiek goizean goizetik gogor   jazarri zituen Ertzaintzak, eta, horrela, zaildu egin zuen pikete horien lan sindikala.

 Hitzarmena sinatuz amaitu bazen ere, borroka sindikal horren ondorioak ez dira lankide askorentzat amaitu. Enpresen edo Ertzaintzaren salaketen ondorioz, isun asko ordaindu behar izan dira, eta oraindik ere prozesu penalak irekita daude lankide grebalari askoren  aurka.

 Horren adibide da urriaren 4an eskualdeko enpresetako  bi  langile grebalariren aurka  egingo den epaiketa (Ertzaintzaren akusazioak 23 hilabeteko espetxe-zigorra eskatzen du). Horietako bat Arkaitz Martinitz Gestamp Bizkaiko gure lankidea da.

 Gestamp Bizkaiko  Langileen Batzordeak elkartasun osoa adierazi nahi die Arkaitzi eta Aitorri, eta salaketa bertan behera uzteko esijitu nahi dio Eusko Jaurlaritzari. Borroka sindikala ez da delitua!

 Horregatik guztiagatik, sindikatu guztien babesarekin "Metaleko grebalariek" deitutako mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu Gestamp enpresako langileak.

 IRAILAREN 27AN, 13,30ETIK 14,00ETARA, GESTAMP BIZKAIA ENPRESAREN AURREAN.

 URRIAREN 4AN, 9,45ETAN, BILBOKO EPAITEGIAN.

   Abadiñon 2021eko irailaren 20an


EL COMITE INFORMA

LUCHA DEL CONVENIO DEL METAL

ARKAITZ ETA AITOR ASKE !!!

 Todos y todas recordareis el año 2019 , año en el cual tuvimos que ir a 10 jornadas de huelga para forzar la negociación del convenio del metal. Un conflicto duro que exigió el compromiso personal de muchos trabajadores y trabajadoras del sector del metal, incluida la plantilla de Gestamp Bizkaia, que como siempre respondió con nota muy alta a las convocatorias de huelga. Fruto de ese compromiso colectivo se desbloqueó la negociación  y se consiguió firmar un convenio del metal de Bizkaia  congelado durante varios años. Fueron jornadas muy duras. Para que las jornadas de huelga saliesen adelante fue muy importante la labor de los piquetes informativos, piquetes que desde primera hora de la mañana fueron reprimidos con dureza por parte de la Ertzaintza , dificultando así la labor sindical de los mismos.

 Aunque el convenio terminó firmandose, las consecuencias de esa lucha sindical no han cesado para muchos compañeros y compañeras . Fruto de denuncias de empresas o en de la propia Ertzaintza, se han tenido que pagar muchas multas , y todavía sigue habiendo procesos penales abiertos contra compañeros y compañeras huelguistas.

 Ejemplo de ello, es el juicio al que se enfrentarán el 4 de octubre dos huelguistas de empresas de la comarca (donde la acusación de la Ertzaintza  solicitan hasta 23 meses de prisión)  de los cuales uno es nuestro compañero de Gestamp Bizkaia Arkaitz Martinitz.

 Desde el comité de empresa de Gestamp Bizkaia, mostramos  nuestra solidaridad con Arkaitz y Aitor , y exigimos al gobierno vasco  la retirada de la denuncia . La lucha sindical no es delito!

 Por todo ello, animamos a los trabajadores y trabajadoras de Gestamp a participar en las movilizaciones que se convocaran por parte de los “ Huelguistas del metal” apoyadas estas por todos los sindicatos.

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 13,30- 14,00 EN FRENTE DE GESTAMP BIZKAIA

 EL 4 DE OCTUBRE A LAS 9,45 EN EL JUZGADO DE BILBAO

2021/09/13

Kaixo LABkide
Urriak 4an epaituko duten langile bat Arkaitz Martinitz gure lankidea da. Hurrengo egunetan Komiteko nota bat aterako dugu , eta egongo diren mobilizazioen berri emango dugu.
__________

Kaixo LABkide
Uno de los trabajadores que sera juzgado el 4 de octubre es nuestro compañero Arkaitz Martinitz. Durante los siguientes dias sacaremos una nota como comite e informaremos sobre las movilizaciones que se convoquen.

LAB GESTAMP BIZKAIA
 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EKO ERTEA - 38. ASTEA

Gaur osteguna, irailak 16, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara berriro, gure bezero nagusiek, Mercedesek eta Volkswagenek, datorren astean egingo dituzten geldialdiak aztertzeko. Atzo, irailak 15, Mercedeseko zuzendaritzak komiteari eta hornitzaileei baieztatu zien ez duela astelehenean lan egingo, eta larunbata ere ez duela aktibatuko. Volkswagenek, bere aldetik, ostegunean bakarrik lan egingo duela iragarri du. Hori guztia eta gure bezeroen geldialdi ugarien ondorioz, stock altuko une batean iristen zaigu geldialdi berri hau, hurrengo asterako Txinarako eskaeren jaitsiera txiki batekin batera. Hasiera batean, Mercedesek esan du ez duela urteko fabrikazio-programa murrizten, galera hori nola berreskuratuko duen argitu gabe (abenduan, beharbada). Oraingoz, hurrengo larunbatetan (irailaren 25etik aurrera) erdieroaleak baditu lan egiteko asmoari eusten dio. 39. asteari buruz ez dute ezer zehaztu eta hurrengo astean jakinaraziko dutela esan dute.

Hotzeko prozesua, oro har, igande gauetik astelehen gauera (biak barne) geldituko da. UN2an, ordu gehiago geratzen dira, beroko piezen eraginez, eta, beraz, astearte gauera arte geldituko dira instalazioak.

Beroko lerroek Volkswagenen aipatutako geldialdia eta Seaten 2 eguneko geldialdiaren eraginez, besteak beste, igande gauetik asteazken gauera geldituko dira, baina behin betiko baieztapena astelehenean izango da. Enpresak astelehenean baieztatu behar duela argudiatu du; izan ere, beroetako bezeroek denbora gehiago behar omen dutelako informazioa emateko, eta pieza horiek hainbat helmuga dituztelako (zuzeneko entregak, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra...), fluxuekin eta edukiontzien erabilgarritasunarekin lotuta.

Egitura, oro har, astelehenean geldituko da zeharkako eskulanaren sail jakin batzuetan, lan egiten denaren arabera, mto eta utillajesetan teknikoek prebentiboetan lan egingo dute, txapisteriak ez du lanik egingo,..

Gaur, ohiko bidetik, informazioa jasoko duzue ERTEak nola eragiten dizuen jakinaraziz.

Informatzen jarraituko dugu.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


EL COMITÉ INFORMA

ERTE EN MERCEDES- SEMANA 38

Hoy jueves 16 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar las comunicaciones de parada para la semana que viene de nuestros clientes principales fundamentalmente, Mercedes y Volkswagen. Ayer miércoles 15 de septiembre la dirección de Mercedes confirmó al comité y proveedores que no trabajará el lunes, y que tampoco activará el sábado. Por su parte Volkswagen anunció que la semana siguiente solo trabajará el jueves. Todo esto y debido a las numerosas paradas de nuestros clientes, nos llega en un momento de stocks altos, unido a a una pequeña bajada de pedidos para China para la semana siguiente. En principio Mercedes dice que no rebaja el programa de fabricación anual sin aclarar como recuperara esta perdida ( posiblemente en diciembre). De momento los siguientes sábados ( a partir del 25 de septiembre) mantiene su intención de trabajar si tiene semiconductores. Sobre la semana 39 no concretan nada y dicen que lo comunicarán durante la siguiente semana.

En el proceso de frio en general se parará desde el domingo a la noche hasta el lunes a la noche ambos incluidos. En la UN2 el sobrante de horas es mayor debido a la influencia de las piezas de caleinte con lo que pararán hasta el martes noche incluido.

Las calientes influenciadas por la parada citada de Volkswagwen y 2 días de Seat entre otras, en principio pararán de domingo noche a miércoles noche, aunque la confirmación definitiva será el lunes. La empresa aduce la necesidadad de confirmarlo el lunes porque los clientes de las calientes tardán más en dar la información y estas piezas tienen varios destinos ( además de entregas directas, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra, ..) y esta relacionado con sus flujos y disponibilidad de contenedores.

La estructura con carácter general parará el lunes, ciertos departamentos de mano de obra indirecta en función de lo que se trabaje, mto y utillajes técnicos para preventivos, chapistería para,…

Durante el día de hoy , y por el cauce habitual recibiréis información sobre vuestra afectación o no en el ERTE.

Seguiremos informando.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


2021/09/09

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDESEKO ERTEAK JARRAITZEN DU

Gaur, irailak 9, osteguna, berriro bildu gara enpresako zuzendaritzarekin, Mercedeseko 

zuzendaritzak batzordeari eta hornitzaileei atzo, asteazkena, egindako enplegu-erregulazioko 

espedienteen astebete gehiagoko komunikazioaren egoera aztertzeko. Datorren asteko 

ekoizpen geldialdia baieztatzeaz gain, datorren astean baieztatuko dutela esan dute, baina ez 

dute argi ikusten irailaren 20an hasiko den astean lan egingo duten ala ez.

Gaur, ohiko bideetatik, langileei jakinaraziko diete nola eragiten dien, datorren astean ERTEra 

doazen ala ez. Enpresan mantenduko den jarduera aste honetakoaren antzekoa izango da, eta 

zeharkako eskulaneko eta egiturako langileek lan egingo dute, edo ez, lan egiten duten 

instalazioei eman behar dieten euskarriaren arabera, edo zeregin atzeraezinak dituzten 

instalazioen arabera. Beti bezala, hotz-prozesuaren zatia da kaltetuena. Oraingoz, Mercedesek 

ez du aurreikusitako urteko ekoizpen-kopurua berriro jaisten, eta abendu amaieran zerbait 

berreskuratzeko aukera zabalik uzten du (gertaerak nola gertatzen diren ikusten joan beharko 

da). Beroetako instalazioak hasiera batean, "Normal" lan egitera zihoazen, baina alderdi hori 

behin betiko baieztatuko da astelehenean (aste honetan bezala), gaur bertan plan hori aldatuko 

duten VWen berri txarrak egon daitezkeelako.

Bestalde, enpresak esan du stockak handitzen ari direla, hainbat lan amaitzen ari direla, eta gero 

eta "arrazoi" gutxiago daudela langileei jarduera emateko.

Bilera berean, enpresak ERTE honetan eragina izan dezaketen egunak luzatzeko eskatu digu, zein 

gogorarazten dizuegun, urte amaierara arte luzatuko dela. Hasiera batean 22 eguneko eragina 

eskatu zuten eta 22 egunez luzatzea eskatu dute. Arrazoia da arazoa gero eta handiagoa dela, 

ziurgabetasuna erabatekoa dela, eta Mercedesi (datorren astetik aurrera) 24 ERTE egun 

aplikagarri geratzen zaizkiola; izan ere, orain arte, geldialdiei malgutasun negatiboa aplikatu 

diete gehienbat, eta urte amaierara arte negoziatutako 30 egunetatik 6 soilik daramatzate 

kontsumituta.

Batzordearen gehiengoak (LAB, UGT, ELA), egoera ikusita (eta laster ERTEaren egunak agortuko 

zirela ikusita), egun horiek luzatzea adostu dugu. CGTk ez du sinatzen luzapen hori, ERTEa sinatu 

ez zuen bezala, bere ustez justifikatuta ez dagoelako edo arrazoi produktiboengatik ERTE bat 

egiteko arrazoirik ez dagoelako. ERTEak berdina izaten jarraitzen duenez, hau da, aldaketa bat 

baino ez denez, soldata-osagarriei, enplegu-bermeari eta abarri buruzko akordioak orain arte 

bezalakoak dira.

Argi dagoena da erdieroaleen arazoa geratzeko etorri dela, eta badirudi ez duela konponbiderik 

epe laburrean. Ikusten joan beharko dugu.

Informatzen jarraituko dugu.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


EL COMITÉ INFORMA

SIGUE EL ERTE EN MERCEDES

Hoy jueves 9 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar

la situación de la comunicación de una semana más de ERTE que hizo ayer miércoles la dirección

de Mercedes al comité y a los proveedores en sendas reuniones. Además de confirmar la parada

de producción de la semana que viene, dicen que aunque lo confirmarán la semana que viene,

tampoco ven claro si se trabajará o no la semana que arranca el 20 de septiembre.

Durante el día de hoy y por los cauces habituales irán comunicando al personal como le afecta ,

si va o no va al ERTE la semana que viene. La actividad que se mantendrá en la empresa será

semejante a la de esta semana, y el personal de mano de obra indirecta y estructura trabajará

o no en función del soporte que tengan que dar a las instalaciones que trabajan o tengan tareas

pendientes de carácter inaplazable. Como siempre la parte más afectada es la del proceso de

frio. De momento Mercedes no vuelve a bajar la cifra de producción anual prevista, dejando

abierta la posibilidad de recuperar algo a finales de diciembre ( habrá que ir viendo como se

suceden los acontecimientos) .Las calientes en principio iban a trabajar “normal” pero este

aspecto se confirmara definitivamente el lunes ( como esta semana) dado que hoy mismo puede

haber noticias ( malas ) de VW que trastoquen este plan.

Por otra parte, la empresa dice que los stocks están aumentando, que se están terminando

varios trabajos, y que cada vez hay menos “razones” para dar actividad al personal.

En la misma reunión, la empresa nos ha solicitado una ampliación de los días afectables en este

ERTE que se alarga como recordareis hasta final de año. En principio solicitaron 22 días de

afectación y han pedido ampliarlo en 22 días más. La razón es que el problema es cada vez más

grande, la incertidumbre es total , y que a Mercedes le quedan ( a partir de la semana que viene)

24 días afectables de ERTE, dado que hasta ahora mayormente han aplicado a las paradas la

flexibilidad negativa, y solo llevan consumidos 6 días de ERTE de los 30 negociados hasta final

de año.

La mayoría del comité ( LAB, UGT, ELA) en vista de la situación ( y que en breve se agotarían

nuestros días de ERTE) hemos acordado dicha ampliación de días. La CGT no firma este

ampliación , como no firmó el ERTE, dado que a su juicio consideran que no esta justificado o

que no hay razones para un ERTE por causas productivas. Dado que el ERTE sigue siendo el

mismo, es decir que solo es una modificación, los acuerdos de complementos salariales, garantía

de empleo, etc siguen siendo los mismos que hasta ahora.

Lo que parece claro es que el problema de los semiconductores es algo que ha venido para

quedarse y que no parece tener solución al corto plazo. Habrá que ir viendo.

Seguiremos informando.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


2021/09/03

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Gaur ostirala, irailaren 3a, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara Mercedeseko zuzendaritzak bere batzordeari eta hornitzaileei atzo, osteguna, iragarritako hurrengo asteko geldialdia aztertzeko. Bilera horietan, Mercedeseko zuzendaritzak datorren asteko geldialdiaren berri emateaz gain, urteko produkzio-programa egokitzen zuela jakinarazi zuen, 134.561 unitatera jaitsiz. Horrez gain, gutxienez irailaren 18ra arte larunbatetan lan egingo ez dutela baieztatu dute (gainerako larunbatetan ikusiko dugu). Arazoak berdina izaten jarraitzen du. Balaztetan dauden erdieroaleen falta. Okerrena da hurrengo astea ere, hau da, irailaren 13an hasten dena, ez dutela batere argi ikusten. Datorren astean Mercedes batzordearekin eta hornitzaileekin bilduko da asteazkenean, eta ez ostegunean ohikoa den lez. Badirudi Txinaren lan-karga mantendu egiten dela, gorabeherekin, eta horiek etorkizunean geldialdi horietan galtzen dena berreskuratzeko asmoarekin jarraitzen dute. 

Gaur, ostirala, ohiko bideetatik jakinaraziko zaie langileei ERTEak nola eragingo dien. Enpresak esan du aldi baterako langile gutxiago daudenez ERTEra bidali ezin direnak , bertan sartuta ez daudelako, lan egiten diren txandak goizeko eta arratsaldeko txandetan kontzentratzen saiatuko dela (ahal den guztietan). Mercedesez gain, datorren astean beste bezero batzuk ere geldituko dira, VW, Seat eta Opel, esaterako. Hori guztia eta GLA egoera kontutan izanik, beroetako lerroetan duen eragina birkakulatu behar du. Nahiz eta gaur, laneko egutegi normal bat pasa datorren astean, astelehenean behin betiko baieztatuko diete aste amaieran zerbait geldituko duten ala ez. Mantenimenduko eta Utillajeseko ia guztiek egingo dute lan, txapistak ere bai, baina jende gutxiagorekin, eta zeharkako eskulaneko gainerako sailak, geratzen den hondar-ekoizpenak ezartzen dituen premien arabera, edo "premiazko" lanak baldin badituzte. 

Era berean, enpresak jakinarazi digu datorren asteko geldialdiarekin , langile batzuek 19 lan egunetan lan egiteari utziko diotela, enplegu-erregulazioko espedientea aplikatuta. Gogora ekarri behar da urte amaiera arte sinatu genuen ERTEak gehienez 22 lan eguneko eragina zuela. Gaur egungo egoera ikusita, zuzendaritzak uste du urte amaierara arte lan-erregulazioko egun gehiago beharko direla. Mercedesek 30 ditu negoziatuta, eta datorren asteko kontsumoa zenbatuta 6 "bakarrik" kontsumitu ditu (gainerakoa ordu aktibagarri desaktibagarrien poltsatxoarekin egin dute). Hori dela eta, litekeena da datorren astean enpresak gaur egungo ERTEa aldatzea proposatuko digu, urte amaiera arteko ERTE egun aplikagarriak handitzeko. 

Informazioa ematen jarraituko dugu 

Abadiñon 2021eko irailaren 3an

EL COMITÉ INFORMA

 Hoy viernes 3 de septiembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la parada de la semana siguiente anunciada ayer jueves 2 de septiembre por la dirección de Mercedes a su comité y a los proveedores. En dichas reuniones, la dirección de Mercedes además de comunicar la parada de la semana que viene, comunicó que ajustaba su programa de producción anual rebajándolo a 134.561 unidades. Además de ello confirman que como mínimo no trabajarán los sábados hasta el 18 de septiembre (el resto de sábados ya veremos). El problema sigue siendo el mismo. La falta de semiconductores que van en los frenos. Lo peor de todo esto es que dicen que incluso la semana posterior a la siguiente, es decir la que arranca el 13 de septiembre no lo ven nada claro. La semana que viene Mercedes se reunirá con el comité y proveedores el miércoles en vez del jueves como era habitual hasta la fecha. La carga de trabajo de China parece ser que se mantiene, con altibajos, y estos si siguen con la idea recuperar en el futuro lo que se pierda en estas paradas. 

Durante el día de hoy viernes, por los cauces habituales se comunicará al personal su afectación en el ERTE. La empresa dice que al haber menos eventuales “no mandables al ERTE”, por no estar incluidos en el mismo, intentará concentrar los relevos que se trabajen en relevos de mañana y tarde (siempre que sea posible). Además de Mercedes, la semana que viene también paran otros clientes como, VW, Seat y Opel, como mínimo un par de días. Todo ello unido a como este la situación en GLA hace que la empresa tenga que recalcular la afectación en las calientes. Aunque hoy les pasen un calendario trabajando normal la semana que viene, será el lunes cuando les confirmen definitivamente si paran algo a final de semana. Mantenimiento y utillajes trabajarán casi todos, chapistería también, pero con menos gente, y el resto de departamentos de mano de obra indirecta o estructura en función de las necesidades que marque la producción residual que queda o trabajos “urgentes-pendientes” que tengan. De igual manera la empresa nos comunica que con la parada del ERTE de la semana que viene algunos trabajadores y trabajadoras llegarán a dejar de trabajar hasta 19 días de trabajo por aplicación del ERTE.

 Recordar que el ERTE que firmamos hasta final de incluía un máximo de 22 días de trabajo de afectación. En vista de la situación actual la dirección ve que se necesitarán más días de ERTE hasta final de año. Mercedes tiene negociados 30, y contando el consumo de la semana que viene habrá consumido “solo” 6 (el resto lo han hecho con bolsín de horas activables-desactivables). Por ello, posiblemente la semana que viene la empresa nos propondrá una modificación del ERTE actual para ampliar los días afectables por el ERTE hasta final de año. 

Seguiremos informando 

 Abadiñon 2021eko irailaren 3an 


2021/08/27

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

35. ASTEAKO MERCEDESEKO GELDIALDIA

Gaur ostirala, abuztuaren 27an, zuzendaritzarekin bildu gara hurrengo asteko (35. astea) Mercedeseko geldialdiak nola eragiten digun aztertzeko. Atzo, osteguna, Mercedesek adierazi zien Enpresa Batzordeari eta hornitzaileei ekoizpena 35. astean gelditzen zela, balazta-sistemarekin lotutako erdieroalerik ez zegoelako. 36. asteari buruz, Mercedesek esan du ezin dutela ezer ziurtatu (datorren ostegunean esango dute), baina esan du lanean ari direla pieza horien hornidura lortzeko, gelditu behar ez izateko. Datorren astean ikusiko dugu.

Badirudi erdieroalerik ez egoteak Txinako ekoizpenari ere eragiten diola, nahiz eta horiek, hasiera batean, aurrerago ekoizpen-galera hori berreskuratzen saiatzea aipatzen duten. Era berean, esan digute 2 astez gelditu dutela ordezko piezen eskaera. Horrez guztiaz gain, zuzendaritzak esan digu gaur egun stock maila nahiko altua dugula. Horren guztiaren ondorioz, ez dago beste "zeregin" batzuetan lan eginez Mercedes Vitoria enpresaren geldialdiaren eragina arintzeko tarterik.

Egoera horren ondorioz, 35. astean langile gehienek jasango dute ERTEaren eragina (gaur bertan jakinaraziko diete langileei nola  eragin dieten). Bero-lineak ez dira hain kaltetuak izango.

Hotz-prozesuari dagokionez, lerro batzuetan lan egingo dute , txanda gutxi batzuk, eta horiek, geratzen den hondar lan-kargak ez ezik, ERTEn sartuta ez dauden eta, beraz, bertara bidali ezin diren aldi baterako 58 langileek lan egiten duten txandek ere zehaztuko dituzte.

Zeharkako eskulanak (CV, metrologoak, logistika...) produkzio-jardueraren arabera lan egingo du edo ez. Hasiera batean, txapisteriako, mantentze-lanetako eta lanabesetako ( Garrak kontuan hartu gabe) langileak bakarrik ez dira ERTEra joango, egiteke baitituzte zereginak.

ERTEaren geldialdi "orokorra" igande gauean hasi eta igande arratsaldean amaituko da, biak barne.

Mercedesetik esan dute 138.161 ibilgailuren programa mantentzen dutela eta galdutako egun horiek irailaren 11tik aurrera 5 larunbatetan berreskuratu nahi dituztela.

Hurrengo asteetako kontratu-berritzeak dauden ziurgabetasunak argitzen diren ala ez kontuan hartuta egingo dira.

Zoritxarrez, argi dagoena da erdieroalerik ezaren gaia luzerako datorrela, eta horren ondorioak noraino hedatzen diren ikusi beharko da.

Informazioa ematen jarraituko dugu

 

Abadiñon, 2021eko abuztuaren 27an

 

EL COMITÉ INFORMA

PARADA MERCEDES SEMANA 35

Hoy viernes 27 de agosto nos hemos reunido con la dirección para tratar como nos afecta la parada de Mercedes de la semana siguiente ( semana 35). Ayer jueves Mercedes confirmo al comité de Empresa y a los proveedores que paraba su producción la semana 35 por falta de semiconductores relacionados con el sistema de frenos. Sobre la semana 36 desde Mercedes dicen que no  pueden asegurar nada ( lo dirán el jueves próximo) , pero comentan que están trabajando para conseguir abastecimiento de las citadas piezas para no tener que parar.  Lo veremos la semana que viene.

Parece ser que la falta de semiconductores también afecta a la producción de China, aunque estos en principio hablan de intentar recuperar esa pérdida de producción más adelante.  De igual manera nos comentan que durante 2 semanas han parado la petición de repuestos. Además de todo ello , nos comenta la dirección que actualmente tenemos un nivel de stock bastante alto. Todo ello hace que no haya margen para mitigar el efecto de la parada de Mercedes Vitoria trabajando en otras “tareas”.

Esta situación hace que la semana 35 la mayoría de la plantilla se vea afectada por el ERTE ( hoy mismo comunicarán al personal su afectación ).  Las líneas de caliente se verán menos afectadas.

En cuanto al proceso de frio , trabajarán algunas líneas , algunos pocos relevos , y estos vendrán determinados no solo por la carga de trabajo residual que quede, sino por los relevos en que trabajen los 58 eventuales no incluidos en el ERTE y que por lo tanto no se pueden mandar al mismo.

La mano de obra indirecta ( CV, metrólogos, logística,..), trabajara o no en función de la actividad productiva . en principio solo los operarios de chapistería, mantenimiento y utillajes ( no incluido garras )no irán al ERTE porque tienen tareas pendientes.

La parada “general”  de ERTE empieza el domingo a la noche y termina el domingo tarde ambos incluidos.

Desde Mercedes dicen que mantienen el programa de 138.161 vehículos y que estos días perdidos los quieren recuperar en 5 sábados a partir del 11 de septiembre.

Las renovaciones de contratos de las semanas siguientes se harán o no en función de que se vayan aclarando las incertidumbres existentes.

Lo que parece claro por desgracia es que el tema de la falta de semiconductores viene para largo, y habrá que ver hasta donde se extienden sus consecuencias.

Seguiremos informando

  En Abadiño a 27 de agosto de 2021