2019/01/31


                        INFORMATZEN

Gaur, urtarrilak 31a osteguna, enpresak bilera batera deitu gaitu 9,asteko lan kargari buruz hitz egiteko, behin Mercedesek berretsi duela aste osoa geldituko dela ( otsailak 28a eta Martxoak 1a, aurreikusita zeuden otsailak, 25,26,eta 27ari gehitzen zaizkio).

Enpresak bi neurri hartuko ditu egoera berri honi aurre egiteko. Bata , Mercedes Txinako 8.asteko lan karga 9.astera pasatzea izan da: Mercedesi eskatu diote hori egin ahal izatea, eta onartu du.

Beste , Palentziara bidaltzen diren errepuestoak 9,astean egitea. Honen inguruan Mercedesen konfirmazioa falta da.

Neurri hauek aplikatu ahal diren heinean ( nahikoak badira ) formazioa emango da edo ez.
Aipatu neurri hauekin, badirudi ez dela aplikatu beharko gainontzeko beste neurririk, eta hori oso positiboa , hots Mercedesen geldialdia , guk gelditu gabe pasatzea.

Ebentualei dagokionean, aurreikusten dan lan kargari kasu eginez, Mercedesen geldialdiko aurreko asteraino berrituko zaie kontratua zenbait ebentualei. Berri hauek baino lehenago otsailak 24raino esaten zuten, eta orain, Mercedeseko berrien eraginez, otsailak 22raino berritzea aipatzen dute.

Beste alde batetik, TF1-era Toledotik trokel bat ( matxura baten ondorioz) ekarriko dutela diote, eta ondorioz hurrengo asteko gauak aktibatzeko bolondresak eskatuko dituztela. Hurrengo astean, emango da 3 erreleborako aldaketa ( 2 ekipokin).

Eta bukatzeko , esan digute nominan kasilla berri bat zabaldu dutela, “quinquenio”-ak kobratzeko antzinatasun agertuko dena ( erreklamazioak egin dituztenak begiratu dezatela). Horrela , nomina bi aintzinatsun data agertuko zaizkigu, batetik antzinatasun plus edo quinquenioa kobratzekoa eta bestalde betiko fetxa agertzen zena.

+++++++++++++++

Hoy, jueves, 31 de enero, la empresa nos ha convocado para informar de la carga de trabajo de la semana 9, tras confirmarse que Mercedes parará toda la semana ( el 28 de febrero y 1 de marzo se suman a los ya previsrtos 25,26, 27 de febrero ).

La empresa tomara dos medidas fundamentalmente, una es volcar la carga de trabajo de China de la semana 8 a la semana 9. Esto Mercedes lo ha aceptado.

Y la otra medida es pedir a Mercedes poder fabricar durante esa semana lo destinado a repuestos que van a Palencia. Esto esta sin confirmar por Mercedes.

En funcion de que se puedan llevar a cabo estas dos medidas se hara o no formacion y en la medida necesaria.

Con estas medidas no haria falta tomar ninguna accion adicional y es positivo ya que salvariamos esa semana sin ninguna parada.

Respecto a  los eventuales, con la informacion de carga  actual, se les renovaria hasta finales de la semana anterior, antes se hablaba del dia 24, y tras confirmarse la nueva situacion de Mercedes ahora dicen que seria en torno al 22 de febrero.

Por otra parte, informan que por averia viene un troquel de Toledo para la TF1, por lo cual van a pedir voluntarios para activar las noches de la semana que viene. La siguiente ya se daria el cambio a 3 relevos con dos equipos.

Y para terminar, la empresa nos ha comentado que en la nomina han abierto una nueva casilla donde se reflejara la antiguedad para el cobro del quinquenio ( los y las que lo han reclamado que lo comprueben ) . Por lo tanto, en la nomina nos aparecerán dos fechas de antuguedad. Una la que valdrá para cobrar el plus de antiguedad o quinquenios , y la otra la que refleja la la fecha de siempre.


2019/01/24KOMITEAK INFORMATZEN


Gaur, urtarrilak 24 osteguna, enpresarekin berriro bildu gara. Aipatu digutena:

- Txinako eskariak 4.500 unit/pieza behera egin du. Murrizketa hori datozen asteetako eskarietan azaleratzen da. Txinarako urteko produkzioa, 30.000 pieza ingurutan geratzen da, ez baldin badago  murrizketa gehiago.

- Transferrera etorri diren Vigoko piezak, printzipioz , otsailaren 24an joango dira. Horrek lan egutegi aldaketa ekarriko du berarekin.

- Urtarrilak 31an, hainbat ebentualek kontratua bukatzen dute, eta dugun lan karga ikusita, UN1ena ez zaie kontratua berrituko 10 langileri, eta UN4 eta UN5ean 25 langileri. Ebentual batzuri , otsailak 24arte berrituko zaie kontratua. Atal honetan, berriro ere gure kexa helarazi diogu enpresari, ebentualekiko errespetu gehiago eskatuz. Kontu bat da kontratuak ez berritzea lanik ez dagoelako, eta beste kontu bat da , urtarrilak 2an hartutako langile gehienek, oraindik ez dutela kontratua sinatu ere egin (nahiz eta enpresak INEMera komunikazioa eginda duen) , ez zaie indibidualki esan kontratua berritzen zaien edo ez, etab...

- Mercedesek, otsailaren 25,26,eta 27ko geldialdia berresten du. Printzipioz, ebentualen ez berritzearekin nahikoa izango omen da, baina Komiteko notan esaten genuen bezala, errelebuak bajatu eta ebentualak ez berritzeak, langile batzuk ekipoz aldatu behar izatea ekarriko du.

- Aintzinatasunen ajustea hurrengo nominan egingo da. Enpresa aztertzen ari da, nola erreflejatu nominan, bi antiguetateak. Batetik “erreala”, eta bestetik aintzinatsunaren "Plus"a ordainzeko kontutan edukitzen dena (kasu askotan handiagoa).

- Bestalde, Gerenteak, gainetik komentatu du, plantillarekin gaur gauean eta bihar eguerdian egingo dituen batzarretan esango duena: 2018aren errepaso bat eginez, esaten du, nahiz eta azkenean salmenta murrizketa nabarmen bat egon den, gastua kontrolatuz, azkenean ezarritako errentagarritasun helburuak lortu direla. Hitz egin du ere, asko hobetu dela txatarreratze eta kalitatean...
*******************************************************
 

Hoy jueves 24 de enero no hemos vuelto a reunir con la empresa. Lo que nos han comentado:

- Los pedidos de China bajan 4.500 unidades/ piezas. La bajada ya se refleja en los pedidos de las siguientes semanas. La producción anual para China queda en torno a 30.000 piezas, si no hay más bajadas a más largo plazo.

- Las piezas de Vigo que han venido a la transfer en principio se irán el 24 de febrero, provocando los cambio de calendario correspondientes.

-El 31 de enero finalizan contrato varios eventuales, y en vista de la carga de trabajo, no se renovará a 10 eventuales en UN1 y 25 en UN4 y UN5. A alguno eventuales se les renovará el contrato hasta el 24 de febrero. En este apartado , hemos vuelto a quejarnos a la empresa, pidiendo un poquito más de respeto hacia los eventuales. Una cosa es que no se les renueve porque no hay carga de trabajo, y otra cosa es que la mayoría que entraron el 2 de enero todavía ni hayan firmado el contrato ( aunque la empresa ya lo haya comunicado al INEM), no se les haya comunicado personalmente si renuevan o no, etc.

-Mercedes mantiene que no trabajara el 25,26,27 de febrero. En principio , con la no renovación de eventuales, será suficiente, pero como ya decíamos en la nota del Comité, al bajar relevos y faltar eventuales , tendrá que haber algunas personas que pasen a otros equipos. De Marzo todavía no saben nada.

- El ajuste de las antigüedades se hará en la siguiente nomina. La empresa está estudiando como reflejar las dos antigüedades en la nomina. Por una parte la “real” y por otra parte la que se tiene en cuenta para el pago del plus de antigüedad (en muchos caso mayor).

-Por otra parte el Gerente ha comentado por encima lo que va exponer a la plantilla, en las reuniones de hoy a la noche y mañana al mediodía. Haciendo un repaso del 2018, dice que aunque al final ha habido una bajada de ventas, esta se ha compensado mediante la contención del gasto, y al final se han conseguido los objetivos previstos en cuanto a rentabilidad. También ha hablado que se ha mejorado mucho en achatarramientos y calidad,….

2019/01/17KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Aspalditik esaten ari garen bezala, 2019a zalantzaz beterik dator lan kargari eta bereiziki Mercedeseko lan kargari dagokionean. Gainera, denak ari zarete entzuten, zein prentsan irakurtzen , produkzio murrizketaren inguruko berriak.
Gauzak horrela, gaur , osteguna urtarrilak 17, enpresarekin bildu gara, gaurtik eta otsail bukaera arteko lan kargari buruz hitz egiteko, eta berorrek zelan eragiten digun ikusteko. Ezer baino lehen, esan nahi dugu , printzipioz murrizketa honek “hotz”eko atalarieragiten diola soilik

Otsail bukaera arteko, aipatzen dituzten bi aspektu garrantzitsu eta larrienak hurrengoak dira:
• Alde batetik , txinako eskarien murrizketa. 5. eta 8. asteetan ia ez da ezer bidali behar, eta ,6. eta 7. asteetan ohikoaren %20a soilik. 9. astean ( otsaileko azkena ) nabarmen murrizten da ere.
• Eta bigarren puntu garrantzitsu bezala, Mercedeseko otsaileko parada, 25,26,27an ez du lan egingo.

Egoera hau gainditzeko, esfortsu desberdinak suposatuko duten barneko neurri batzuk planteatzen dituzte.
Neurririk gogorrena, urtarrilak 31atik aurrera , ebentual gehienei kontratuak ez zaizkiela berrituko da. Gainera, zelula eta linea desberdinetan, lana berrantolatu behar da. Lineak edo lerroak ez dira 4 errelebotik 3ra , edo 3 errelebotik 2ra pasatuko, lineak dauden egutegiekin jarraituko dute, baina linea gehienetan, txanda batean , lerroburua eta bigarrena egongo dira bakarrik ( 4 edo 3 erreleboko egutegiarekin jarraitzen da, baina ekipo bat kenduta ). Nahiz eta esan dugun bezala, orokorrean ez den egutegi aldaketarik egongo , aldaketa hauek suposatuko dute zenbait langileek ekipoz aldatu beharko dutela, ekipoak desagertzen direlako, zein irtetzen diren ebentualek utzitako hutsuneak bete behar direlako.

Neurri hauek, otsaileko azkeneko asterarteko , zeinean 3 eguneko geldialdia dagoen, egoerari aurre egiteko dira. Azken aste horretan, enpresak dio, berriro ere produkzioa berrantolatzen saiatuko dela, ekipoak kenduz, kontratu bukaerekin, formazio emanez,...

Eta airean geratzen da martxotik aurrera Mercedesek nola lan egingo duenaren zalantza.
Neurri guzti hauek duten helburua ,enpresak ez dituenez Mercedesek dituen malgutasun neurriak, kalte handiagoak ekiditea da ( Mercedeseko langileek , batez beste 16 egun zor dizkiote enpresari, datozen geldialdiak kontutan izan gabe).

Datorren astean, enpresarekin bilduko gara berriro, eta egoera nola dagoen informatzen jarraituko dugu.
*********************************
Como ya venimos diciendo desde hace tiempo, el 2019 viene lleno de incertidumbres v respecto a la carga de trabajo, sobre todo en lo referente a Mercedes. Además todos y todas estamos oyendo y leyendo en prensa ,distintas noticias de paradas y bajadas de producción.

Pues bien, hoy jueves 17 de enero, la empresa nos ha reunido para hablar de la carga de trabajo de aquí a finales de febrero y como nos afecta la misma. Antes de nada decir que esta paradas , en principio solo afectan a la parte de frío.

Los dos aspectos fundamentales y preocupantes que comentan de aquí a finales de febrero son:
• Por una parte la caída de pedidos de China. Semanas 5 y 8 practicamente no hay que mandar nada, semanas 6 y 7 solo un 20% de lo habitual. Y semana 9 (última de febrero) también baja considerablemente.
• Y segundo punto importante, es la parada de mercedes de los día 25, 26 y 27 de febrero.
Para solventar estos inconvenientes plantean medidas internas que van a suponer distintos esfuerzos.

La medida más extrema es que a partir del 31 de enero, a gran parte de la eventualidad no les van a prorrogar los contratos. Y en las distintas células o líneas se va a reorganizar el trabajo. No habrá caídas de 4 a 3 relevos ,o de 3 a 2 relevos, las líneas van a seguir al mismo relevo pero en muchas de ellas ,en uno de los turnos no habrá equipo , solamente jefe de equipo y en su caso segundo de línea ( se sigue con el calendario actual de 4 o 3 relevos , pero quitando un equipo)Aunque como hemos dicho , no habrá cambio de calendario con carácter general, este cambio si supondrá que algunos trabajadores y trabajadoras tengan que cambiar de equipo, porque desaparecen equipos, y porque habrá que suplir los huecos que dejan los eventuales que salen.

Estas medidas son para intentar solventar la situación hasta la última semana de febrero que es la parada de esos 3 días. Durante esta última semana la empresa dice que intentará reorganizar otra vez la producción reduciendo equipos, finalizaciones de contratos, formación…

Y queda la incertidumbre de como trabajará mercedes a partir de marzo.

Todas estas medidas, dado que la empresa no tiene la medidas de flexibilidad que tiene mercedes ,tienen como objetivo evitar medidas mayores ( los trabajadores y trabajadoras de Mercedes deben una media de 16 días a la empresa a los que tendrán que sumar la paradas que vienen).
La semana que viene nos volveremos a reunir con la empresa , y seguiremos informando de como esta la situación

2019/01/15

EUSKOTRENetik  tren berezia jarriko du larunbateko manifestaziorako.
Zaldibartik aterako da 15,21 etan / Berriz: 15,25 / Traña: 15,29 / Durango: 15,31 / Euba: 15,38 / Zornotza: 15,42.
Garrantzitsua  tren berezia erabiltzea.
EUSKOTREN  pondrá un tren especial para la manifestación del próximo sábado.
Saldrá a las 15,21 de Zaldibar / Berriz: 15,25 / Traña: 15,29 / Durango: 15,31 / Euba: 15,38 / Zornotza: 15,42.
Es muy importante  utilizar el tren especial.