2022/01/26

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2022KO HITZARMENA

Gaur, urtarrilak 26, asteazkena, zuzendaritzarekin bildu gara 2022. urteko eta hurrengo urteetako hitzarmenari buruz hitz egiteko. Urtearen hasieran bilera bat eskatu genion enpresari, hitzarmenaren negoziazioa nola enfokatu genezakeen ikusteko, eta gaurko egunerako deia egin ziguten.

Hitzarmenaren inguruan hitz egiten hasi aurretik, zuzendaritzak bilera baliatu du gaur egungo egoerari buruzko informazio orokorra emateko, eta 2022ko Kudeaketa Plana aurkezteko. Dokumentu horretan, urte honetarako aurreikusitako ekoizpena islatzen da, bai eta hori gauzatzeko behar den plantilla ere (halaber, hitzarmenean adostutako langile ebentual-finkoen zerrenda berrikusteko dokumentua da). Bilera horretan, 2021eko kudeaketa plana eta 2021eko errealitatea alderatu dira. 2021eko batezbesteko ebentualitate tasa %11koa izan da, nahiz eta enpresak argi utzi nahi duen, kopuru hori Covidagatiko baja, ERTEa, eta gure bezeroek behartutako lan egiteko eratik datorrela. 

Enpresaren arabera, egoera normalizatu batean (COVID eta ERTE gabe) Mercedesek 2021ean fabrikatu zituen 127.500 furgonetak fabrikatzeko behar den plantilla nabarmen txikiagoa izango litzateke, eta ebentualitatea %5 ingurukoa izan beharko litzateke. 2022rako, 

Kudeaketa planak aurtengoaren antzeko ekoizpena aurreikusten du, eta benetako ebentualitatea % 4-5ekoa, hau da, ERTEaren eragina eta Covid bajak kendu ondoren. Plantillaren gaindimentsioaren adibide gisa, enpresak esan digu gaur egun 32 pertsona daudela bajan covid-agatik. Enpresak gogorarazi digu 2015etik 150 pertsona-kontratu finko baino gehiago egin direla, eta azken urteotan kontratu finkoak egiten jarraitu dela Errelebo-kontratuaren bidez. 2022an 6 Errelebo-kontratu finko egitea aurreikusten da.

Hitzarmenari dagokionez, enpresako zuzendaritzak jakinarazi digu bere asmoa urtebeterako negoziatzea dela, hau da, luzapen moduko bat egitea, 2021ekoa bezalakoa. Enpresak esan du 2022an oso gertaera garrantzitsuak eman beharko liratekeela, hala nola ibilgailu berria Mercedes(VS21)enpresari esleitzea (egungoen ordezkoa), eta, ondoren, piezak Gestampi esleitzea, eta horren barruan Gestamp Bizkaiari. 

Era berean, Mercedes bere hitzarmena negoziatzen ari da, eta Gestamp Bizkaiaren zuzendaritzak nahiago du hitzarmena sinatu arte itxaron; izan ere, VS21eko informazioarekin eta Gasteizko Mercedesen etorkizunerako esleitutako kargarekin batera, Gestamp Bizkaiaren etorkizuneko beharrak definituko lirateke, eta epe luzeagorako hitzarmen bat negoziatzeko moduan egongo ginateke.

Arrazoi horiez gain, mundu mailan erabateko ziurgabetasun-egoeran gaudela adierazten dute, erdieroale, lehengai faltagatik, pandemia, ibilgailuen matrikulazioak (oro har) % 30 inguru jaisten ari direla (Covid aurreko aldiekin alderatuta), etab. 

Era berean, gogorarazten digute (beti bezala) dibisioko kosturik handienak dituen lantegia garela, eta azken urteotan KPIaren gainetik hainbat puntu irabazi ditugula, eta akumulutuan Mercedesek berak baino igoera handiagoak izan ditugula,. Horregatik, eta etorkizuna argitu arte, 2021eko egungo hitzarmena 2022ra luzatzea proposatzen digu enpresak, baldintza berberetan, hau da, % 1eko soldata-igoerarekin (urtean 361 euro oinarrizko soldatan).

Horren aurrean, Komiteak gogorarazi dio zuzendaritzari, 2021eko igoeran KPIaren bermea idatziz ezarri ez bagenuen ere, kalkulu makroekonomiko guztiek 2021erako KPI baxua, zero ingurukoa, adierazten baitzuten, egia dela ere hitzarmen horren negoziazioa ixteko bileran, enpresak komiteari hitzeman ziola, ahoz bada ere, KPI errealak ezarritako igoera gaindituko balu, gure akordio guztietan egin izan dugun eran, konpromezua hartzen zuela plantillak ez zuela eros ahalmenik galduko. 

Enpresak onartu digu konpromezu hori hartu zuela komitearekin, baina goian aipatutako arrazoiengatik eta KPIa maximo historikoetan dagoenez (% 6,5) oso zaila dela ahoz adostutako hori betetzea. 

Gogoratu diogu akordioak betetzeko direla. 

Hurrengo astean berriz biltzekotan geratu gara hitzarmenaren inguruan hitzegiten jarraitzeko.

Informatzen jarraituko dugu.

 

Abadiñon 2022ko urtarrilaren 26an

 EL COMITE INFORMA

CONVENIO 2022

Hoy miércoles 26 de enero nos hemos reunido con la dirección para tratar el convenio del año 2022 y años siguientes. A principios del año solicitamos una reunión a la empresa para ver como enfocábamos la negociación del convenio y nos emplazaron al día de hoy.

Antes de entrar a tratar cuestiones del convenio, la dirección ha aprovechado la reunión para dar una información general de como está la situación actualmente, y para presentarnos el Plan de Gestión del 2022, documento donde se refleja la producción prevista para este año así como la plantilla necesaria para llevarla a cabo ( también es el documento con el cual se revisa la relación de personal fijo-eventual pactad en convenio).En la misma reunión se ha analizado el Plan de Gestión del 2021 y la realidad del 2021. La media de eventualidad del 2021 ha sido del 11 %, aunque la empresa remarca que esto es así por efecto de las bajas derivadas del Covid y por el ERTE y la manera de trabajar que nos han impuesto nuestros clientes. Según la empresa, en una situación normalizada (sin COVID ni ERTEs) la plantilla necesaria para fabricar las 127.500 furgonetas que Mercedes fabricó el 2021 sería sensiblemente inferior, y la eventualidad debería de estar en torno a un 5%. Para el 2022 el P.G contempla una producción similar a la de este año y una eventualidad “real “del 4-5 %, es decir una vez quitado el efecto del ERTE y las bajas por Covid. Como ejemplo de la “sobredimensión de la plantilla la empresa nos dice que actualmente hay 32 personas de baja por covid . La empresa nos recuerda que desde el 2015 se han hecho más de 150 personas fijas, y que estos últimos años se han seguido haciendo contratos fijos mediante el contrato de relevo. El 2022 se prevé hacer 6 contratos de relevo fijos.

 

En cuanto al convenio, la dirección de la empresa nos comunica que su intención es negociarlo para un año, es decir hacer una especie de prórroga, como la del 2021. La empresa dice que durante el 2022 se deberían de dar hechos muy importantes como la adjudicación del vehículos “nuevos”  ( VS21) a Mercedes Vitoria ( sustituto de los actuales) y por extensión posteriormente la adjudicación de piezas a Gestamp y dentro de ella a Gestamp Bizkaia. De igual manera Mercedes está negociando su convenio, y desde la dirección de Gestamp Bizkaia prefieren esperar a que se firme este, porque ello junto con información del VS21 y carga asignada para el futuro de Mercedes Vitoria, se definirían las necesidades de futuro en Gestamp Bizkaia y estaríamos en disposición de negociar un convenio a más largo plazo. Además de las citadas razones, señalan que estamos en una situación de incertidumbre total a nivel mundial, ya sea por la falta de semiconductores, materia primas, pandemia, que las matriculaciones de vehículos (en general ) están cayendo en torno a un 30 % ( comparadas con periodos de antes del Covid ), etc. De igual manera nos recuerdan (como siempre) que somos la planta con los costes más altos de la división y que los últimos años hemos ganado varios puntos al IPC e incluso hemos tenido subidas acumuladas superiores a la propia Mercedes. Por ello, y en espera de que se aclare el futuro, la empresa nos plantea prorrogar al 2022 el convenio actual del 2021, en los mismos términos, es decir con una subida salarial del 1% (361 euros anuales en el salario base).

Ante ello, desde el comité hemos recordado a la dirección , que aunque en la subida del 2021 no establecimos por escrito la garantía del IPC dado que todas las estimaciones macroeconómicas apuntaban para el 2021 a un IPC bajo ,cercano al cero , no es menos cierto que en la reunión de cierre de la negociación de dicho convenio, la empresa se comprometió verbalmente ante el comité, a que en el caso de que el IPC real superará la subida establecida , a que la plantilla no perdiera poder adquisitivo , en la línea en la que habíamos hecho siempre en nuestros acuerdos. La empresa nos ha reconocido que adquirió dicho compromiso verbal con el comité, pero que, por las razones expuestas arriba, así como un IPC en máximos históricos (6,5 %) hace muy difícil cumplir lo acordado verbalmente. Le hemos recordado que los acuerdos son para cumplirlos. Sea como fuere, nos hemos vuelto a emplazar a una reunión para la semana que viene para seguir tratando el tema del convenio.

Seguiremos informando

En Abadiño 26 de enero de 2022


2022/01/11

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

2022KO LEHEN SEIHILEKO ERTEA-AKORDIOA

 

Gaur, urtarrilak 11, asteartea, berriro bildu gara enpresarekin 2022rako ERTEaren gaia aztertzeko. Enpresak, bere eskaeran, ERTE bat eskatzen du egungo langile guztientzat (730 pertsona), urtarrilaren 13tik ekainaren 30era arte aplikatuko litzatekeena, eta gehienez 50 lan eguneko eragina izango lukeena. ERTEa eskatzen dute gure bezeroek geldialdiak izan ditzaketelako erdieroalerik, hornidurarik edota lehengairik ez dutelako.


Gure bezero nagusi guztiek eta, oro har, ibilgailuen fabrikatzaile guztiek ,2021aren antzeko 2022a aurreikusten dute (gutxienez lehen seihilekoan). ERTEa negoziatuta ez dutenek hurrengo egunetan negoziatuko dute, Mercedesen edo Volkswagenen kasuan bezala. Mercedes, VWn eta abarrek, urteko egutegiak argitaratu badituzte ere, ez dute askotarako balio, osagai edo material mota guztien gabeziaren inguruan dagoen ziurgabetasuna ikusita. 


Gure bezeroek hornidurarik ez dutenez, ezin dituzte aurreikusitako ibilgailuak fabrikatu, eta horren isla da jarduera txikiagoa izatea eta piezak gutxiago eskatzea Gestamp Bizkaia bezalako hornitzaileei. Paradoxikoa dena zera da, gure bezeroek gelditzen direnean ia aurreabisurik gabe egiten dutela (ostegunero hurrengo asteko jarduna baieztatzen dute) eta lan egiten dutenean, berriz, «topera» egiten dutela. 


Hori guztia dela eta, alde batetik azken hilabeteetan ERTEa aplikatzen ari zaigu, eta bestetik aldi baterako dozenaka langile daude enpresan. Zaila da ulertzea gure bezeroen egoeraren zergatiaren berri ez badugu, edo beraiek “inposatzen” diguten lan egiteko modua ezagutzen ez badugu(edukiontzien zirkuitu itxia, piezak stockatzeko ezintasuna...).

 

Egoera hori ikusita, eta egoeraren iragankortasuna kontutan hartuta, LABek (11 kide), UGTk (3 kide) eta ELAk (kide 1) osatutako Komitearen gehiengoak beste ERTE bat adostu du enpresako zuzendaritzarekin. CGTko komiteko 2 kideek ez dute akordioa sinatzen. ERTEaren baldintzak honako hauek dira:

 

-  2022ko urtarrilaren 13tik 2022ko ekainaren 30era arte iraungo du.

-  Hilabete horietan, gehienez ere 50 lanegunetan aplikatu ahalko ahal izango digute.

-     Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du, langileak jasoko lukeen soldata gordinaren % 90eraino, txandaren eta barnean hartutako plusen egutegiaren arabera.

-   Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo aldi baterako lan-erregulazioak, hau da, % 100ean kobratu eta hartuko dira.

-  12 hilabeteko enplegu-bermea ezartzen da. Berme horretan, enpresak konpromisoa hartzen du kaleratze indibidual edo kolektiborik ez egiteko 2022ko abenduaren 31ra arte.

-   55 urtetik gorakoei, etorkizunean kaleratzen badira (enplegu-bermetik kanpo), aldi baterako lan- erregulazioan kontsumitutako langabezia-egunak aldatu egingo lirateke. Klausula hori sartu ohi da etorkizunean (urrunean) borondatezko irteeren itunen bat egingo balitz hitzartutako kaleratzeekin (aurre-erretiro moduko bat), adineko langileek langabezia osorik izango balute.

-    Eta adostu ohi ditugun gainerako ohiko baldintzak: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; baja hartzen duen edozein pertsona ez da ERTEan sartuko, ERTEan dagoen bitartean baja hartzen badu,bertatik aterako da...

 Abadiñon, 2022ko urtarrilaren 11an


EL COMITE INFORMA

ACUERDO- ERTE PRIMER SEMESTRE 2022

Hoy martes 11 de enero nos hemos vuelto reunir con la empresa para tratar el tema del ERTE para el 2022. La empresa solicita en su petición, un ERTE para el total de la plantilla actual (730 personas), que se aplicaría desde el 13 de enero hasta el 30 de junio, y que tendría una afectación máxima de 50 días laborales. El ERTE lo solicitan por las paradas que se puedan dar en nuestros clientes por falta de semiconductores, suministros y /o materia prima.


Todos nuestros clientes principales y en general todos los fabricantes de vehículos prevén un 2022 parecido al 2021 (por lo menos el primer semestre). Los que no tienen negociado un ERTE lo harán los siguientes días, como es el caso de Mercedes o Volkswagen. Aunque Mercedes, VWn, etc hayan publicado sus calendarios anuales, estos no dejan de ser un “brindis al sol” en vista de la incertidumbre mundial que hay en torno a la falta de todo tipo de componentes o materiales. 


La falta de suministro que padecen nuestros clientes hace que no puedan fabricar los vehículos previstos, y ello se refleja en una menor actividad y reducción de petición de piezas a proveedores como Gestamp Bizkaia. Lo que es paradójico es que, cuando nuestros clientes paran lo hacen prácticamente sin tiempo de preaviso (cada jueves confirman la semana siguiente) y cuando trabajan lo hacen a “tope”. 


Todo ello hace, que los últimos meses estemos conviviendo con la aplicación de un ERTE y decenas de trabajadores y trabajadoras eventuales. Algo difícil de entender si no se conoce el porqué de la situación de nuestros clientes, o la manera de trabajar que nos “imponen” (circuito de contenedores cerrado, imposibilidad de stockar piezas…).

En vista de esta situación, entendiendo la coyunturalidad de la misma la mayoría del Comité de Empresa compuesta por LAB (11 miembros), UGT (3 miembros), ELA (1 miembro) hoy martes 11 de enero, ha acordado un nuevo ERTE con la dirección de la empresa. Los 2 miembros del comité por parte de CGT no suscriben el acuerdo. Las condiciones del ERTE son las siguientes:

-  La duración del mismo será desde el 13/01/2022 hasta el 30/06/2022.

-  Durante estos meses solo podrán afectarnos como máximo 50 días de trabajo.

-  Los días que el trabajador o trabajadora este de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.

-   Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir se cobrarán y disfrutarán (las vacaciones) al 100 %.

-  Se establece una garantía de empleo de 12 meses en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 31 de diciembre de 2022.

-  A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido (fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro (lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados                (especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.

-   Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo...

En Abadiño a 11 de enero de 2022