2022/01/26

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2022KO HITZARMENA

Gaur, urtarrilak 26, asteazkena, zuzendaritzarekin bildu gara 2022. urteko eta hurrengo urteetako hitzarmenari buruz hitz egiteko. Urtearen hasieran bilera bat eskatu genion enpresari, hitzarmenaren negoziazioa nola enfokatu genezakeen ikusteko, eta gaurko egunerako deia egin ziguten.

Hitzarmenaren inguruan hitz egiten hasi aurretik, zuzendaritzak bilera baliatu du gaur egungo egoerari buruzko informazio orokorra emateko, eta 2022ko Kudeaketa Plana aurkezteko. Dokumentu horretan, urte honetarako aurreikusitako ekoizpena islatzen da, bai eta hori gauzatzeko behar den plantilla ere (halaber, hitzarmenean adostutako langile ebentual-finkoen zerrenda berrikusteko dokumentua da). Bilera horretan, 2021eko kudeaketa plana eta 2021eko errealitatea alderatu dira. 2021eko batezbesteko ebentualitate tasa %11koa izan da, nahiz eta enpresak argi utzi nahi duen, kopuru hori Covidagatiko baja, ERTEa, eta gure bezeroek behartutako lan egiteko eratik datorrela. 

Enpresaren arabera, egoera normalizatu batean (COVID eta ERTE gabe) Mercedesek 2021ean fabrikatu zituen 127.500 furgonetak fabrikatzeko behar den plantilla nabarmen txikiagoa izango litzateke, eta ebentualitatea %5 ingurukoa izan beharko litzateke. 2022rako, 

Kudeaketa planak aurtengoaren antzeko ekoizpena aurreikusten du, eta benetako ebentualitatea % 4-5ekoa, hau da, ERTEaren eragina eta Covid bajak kendu ondoren. Plantillaren gaindimentsioaren adibide gisa, enpresak esan digu gaur egun 32 pertsona daudela bajan covid-agatik. Enpresak gogorarazi digu 2015etik 150 pertsona-kontratu finko baino gehiago egin direla, eta azken urteotan kontratu finkoak egiten jarraitu dela Errelebo-kontratuaren bidez. 2022an 6 Errelebo-kontratu finko egitea aurreikusten da.

Hitzarmenari dagokionez, enpresako zuzendaritzak jakinarazi digu bere asmoa urtebeterako negoziatzea dela, hau da, luzapen moduko bat egitea, 2021ekoa bezalakoa. Enpresak esan du 2022an oso gertaera garrantzitsuak eman beharko liratekeela, hala nola ibilgailu berria Mercedes(VS21)enpresari esleitzea (egungoen ordezkoa), eta, ondoren, piezak Gestampi esleitzea, eta horren barruan Gestamp Bizkaiari. 

Era berean, Mercedes bere hitzarmena negoziatzen ari da, eta Gestamp Bizkaiaren zuzendaritzak nahiago du hitzarmena sinatu arte itxaron; izan ere, VS21eko informazioarekin eta Gasteizko Mercedesen etorkizunerako esleitutako kargarekin batera, Gestamp Bizkaiaren etorkizuneko beharrak definituko lirateke, eta epe luzeagorako hitzarmen bat negoziatzeko moduan egongo ginateke.

Arrazoi horiez gain, mundu mailan erabateko ziurgabetasun-egoeran gaudela adierazten dute, erdieroale, lehengai faltagatik, pandemia, ibilgailuen matrikulazioak (oro har) % 30 inguru jaisten ari direla (Covid aurreko aldiekin alderatuta), etab. 

Era berean, gogorarazten digute (beti bezala) dibisioko kosturik handienak dituen lantegia garela, eta azken urteotan KPIaren gainetik hainbat puntu irabazi ditugula, eta akumulutuan Mercedesek berak baino igoera handiagoak izan ditugula,. Horregatik, eta etorkizuna argitu arte, 2021eko egungo hitzarmena 2022ra luzatzea proposatzen digu enpresak, baldintza berberetan, hau da, % 1eko soldata-igoerarekin (urtean 361 euro oinarrizko soldatan).

Horren aurrean, Komiteak gogorarazi dio zuzendaritzari, 2021eko igoeran KPIaren bermea idatziz ezarri ez bagenuen ere, kalkulu makroekonomiko guztiek 2021erako KPI baxua, zero ingurukoa, adierazten baitzuten, egia dela ere hitzarmen horren negoziazioa ixteko bileran, enpresak komiteari hitzeman ziola, ahoz bada ere, KPI errealak ezarritako igoera gaindituko balu, gure akordio guztietan egin izan dugun eran, konpromezua hartzen zuela plantillak ez zuela eros ahalmenik galduko. 

Enpresak onartu digu konpromezu hori hartu zuela komitearekin, baina goian aipatutako arrazoiengatik eta KPIa maximo historikoetan dagoenez (% 6,5) oso zaila dela ahoz adostutako hori betetzea. 

Gogoratu diogu akordioak betetzeko direla. 

Hurrengo astean berriz biltzekotan geratu gara hitzarmenaren inguruan hitzegiten jarraitzeko.

Informatzen jarraituko dugu.

 

Abadiñon 2022ko urtarrilaren 26an

 EL COMITE INFORMA

CONVENIO 2022

Hoy miércoles 26 de enero nos hemos reunido con la dirección para tratar el convenio del año 2022 y años siguientes. A principios del año solicitamos una reunión a la empresa para ver como enfocábamos la negociación del convenio y nos emplazaron al día de hoy.

Antes de entrar a tratar cuestiones del convenio, la dirección ha aprovechado la reunión para dar una información general de como está la situación actualmente, y para presentarnos el Plan de Gestión del 2022, documento donde se refleja la producción prevista para este año así como la plantilla necesaria para llevarla a cabo ( también es el documento con el cual se revisa la relación de personal fijo-eventual pactad en convenio).En la misma reunión se ha analizado el Plan de Gestión del 2021 y la realidad del 2021. La media de eventualidad del 2021 ha sido del 11 %, aunque la empresa remarca que esto es así por efecto de las bajas derivadas del Covid y por el ERTE y la manera de trabajar que nos han impuesto nuestros clientes. Según la empresa, en una situación normalizada (sin COVID ni ERTEs) la plantilla necesaria para fabricar las 127.500 furgonetas que Mercedes fabricó el 2021 sería sensiblemente inferior, y la eventualidad debería de estar en torno a un 5%. Para el 2022 el P.G contempla una producción similar a la de este año y una eventualidad “real “del 4-5 %, es decir una vez quitado el efecto del ERTE y las bajas por Covid. Como ejemplo de la “sobredimensión de la plantilla la empresa nos dice que actualmente hay 32 personas de baja por covid . La empresa nos recuerda que desde el 2015 se han hecho más de 150 personas fijas, y que estos últimos años se han seguido haciendo contratos fijos mediante el contrato de relevo. El 2022 se prevé hacer 6 contratos de relevo fijos.

 

En cuanto al convenio, la dirección de la empresa nos comunica que su intención es negociarlo para un año, es decir hacer una especie de prórroga, como la del 2021. La empresa dice que durante el 2022 se deberían de dar hechos muy importantes como la adjudicación del vehículos “nuevos”  ( VS21) a Mercedes Vitoria ( sustituto de los actuales) y por extensión posteriormente la adjudicación de piezas a Gestamp y dentro de ella a Gestamp Bizkaia. De igual manera Mercedes está negociando su convenio, y desde la dirección de Gestamp Bizkaia prefieren esperar a que se firme este, porque ello junto con información del VS21 y carga asignada para el futuro de Mercedes Vitoria, se definirían las necesidades de futuro en Gestamp Bizkaia y estaríamos en disposición de negociar un convenio a más largo plazo. Además de las citadas razones, señalan que estamos en una situación de incertidumbre total a nivel mundial, ya sea por la falta de semiconductores, materia primas, pandemia, que las matriculaciones de vehículos (en general ) están cayendo en torno a un 30 % ( comparadas con periodos de antes del Covid ), etc. De igual manera nos recuerdan (como siempre) que somos la planta con los costes más altos de la división y que los últimos años hemos ganado varios puntos al IPC e incluso hemos tenido subidas acumuladas superiores a la propia Mercedes. Por ello, y en espera de que se aclare el futuro, la empresa nos plantea prorrogar al 2022 el convenio actual del 2021, en los mismos términos, es decir con una subida salarial del 1% (361 euros anuales en el salario base).

Ante ello, desde el comité hemos recordado a la dirección , que aunque en la subida del 2021 no establecimos por escrito la garantía del IPC dado que todas las estimaciones macroeconómicas apuntaban para el 2021 a un IPC bajo ,cercano al cero , no es menos cierto que en la reunión de cierre de la negociación de dicho convenio, la empresa se comprometió verbalmente ante el comité, a que en el caso de que el IPC real superará la subida establecida , a que la plantilla no perdiera poder adquisitivo , en la línea en la que habíamos hecho siempre en nuestros acuerdos. La empresa nos ha reconocido que adquirió dicho compromiso verbal con el comité, pero que, por las razones expuestas arriba, así como un IPC en máximos históricos (6,5 %) hace muy difícil cumplir lo acordado verbalmente. Le hemos recordado que los acuerdos son para cumplirlos. Sea como fuere, nos hemos vuelto a emplazar a una reunión para la semana que viene para seguir tratando el tema del convenio.

Seguiremos informando

En Abadiño 26 de enero de 2022


2022/01/18

2022/01/11

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

2022KO LEHEN SEIHILEKO ERTEA-AKORDIOA

 

Gaur, urtarrilak 11, asteartea, berriro bildu gara enpresarekin 2022rako ERTEaren gaia aztertzeko. Enpresak, bere eskaeran, ERTE bat eskatzen du egungo langile guztientzat (730 pertsona), urtarrilaren 13tik ekainaren 30era arte aplikatuko litzatekeena, eta gehienez 50 lan eguneko eragina izango lukeena. ERTEa eskatzen dute gure bezeroek geldialdiak izan ditzaketelako erdieroalerik, hornidurarik edota lehengairik ez dutelako.


Gure bezero nagusi guztiek eta, oro har, ibilgailuen fabrikatzaile guztiek ,2021aren antzeko 2022a aurreikusten dute (gutxienez lehen seihilekoan). ERTEa negoziatuta ez dutenek hurrengo egunetan negoziatuko dute, Mercedesen edo Volkswagenen kasuan bezala. Mercedes, VWn eta abarrek, urteko egutegiak argitaratu badituzte ere, ez dute askotarako balio, osagai edo material mota guztien gabeziaren inguruan dagoen ziurgabetasuna ikusita. 


Gure bezeroek hornidurarik ez dutenez, ezin dituzte aurreikusitako ibilgailuak fabrikatu, eta horren isla da jarduera txikiagoa izatea eta piezak gutxiago eskatzea Gestamp Bizkaia bezalako hornitzaileei. Paradoxikoa dena zera da, gure bezeroek gelditzen direnean ia aurreabisurik gabe egiten dutela (ostegunero hurrengo asteko jarduna baieztatzen dute) eta lan egiten dutenean, berriz, «topera» egiten dutela. 


Hori guztia dela eta, alde batetik azken hilabeteetan ERTEa aplikatzen ari zaigu, eta bestetik aldi baterako dozenaka langile daude enpresan. Zaila da ulertzea gure bezeroen egoeraren zergatiaren berri ez badugu, edo beraiek “inposatzen” diguten lan egiteko modua ezagutzen ez badugu(edukiontzien zirkuitu itxia, piezak stockatzeko ezintasuna...).

 

Egoera hori ikusita, eta egoeraren iragankortasuna kontutan hartuta, LABek (11 kide), UGTk (3 kide) eta ELAk (kide 1) osatutako Komitearen gehiengoak beste ERTE bat adostu du enpresako zuzendaritzarekin. CGTko komiteko 2 kideek ez dute akordioa sinatzen. ERTEaren baldintzak honako hauek dira:

 

-  2022ko urtarrilaren 13tik 2022ko ekainaren 30era arte iraungo du.

-  Hilabete horietan, gehienez ere 50 lanegunetan aplikatu ahalko ahal izango digute.

-     Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du, langileak jasoko lukeen soldata gordinaren % 90eraino, txandaren eta barnean hartutako plusen egutegiaren arabera.

-   Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo aldi baterako lan-erregulazioak, hau da, % 100ean kobratu eta hartuko dira.

-  12 hilabeteko enplegu-bermea ezartzen da. Berme horretan, enpresak konpromisoa hartzen du kaleratze indibidual edo kolektiborik ez egiteko 2022ko abenduaren 31ra arte.

-   55 urtetik gorakoei, etorkizunean kaleratzen badira (enplegu-bermetik kanpo), aldi baterako lan- erregulazioan kontsumitutako langabezia-egunak aldatu egingo lirateke. Klausula hori sartu ohi da etorkizunean (urrunean) borondatezko irteeren itunen bat egingo balitz hitzartutako kaleratzeekin (aurre-erretiro moduko bat), adineko langileek langabezia osorik izango balute.

-    Eta adostu ohi ditugun gainerako ohiko baldintzak: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; baja hartzen duen edozein pertsona ez da ERTEan sartuko, ERTEan dagoen bitartean baja hartzen badu,bertatik aterako da...

 Abadiñon, 2022ko urtarrilaren 11an


EL COMITE INFORMA

ACUERDO- ERTE PRIMER SEMESTRE 2022

Hoy martes 11 de enero nos hemos vuelto reunir con la empresa para tratar el tema del ERTE para el 2022. La empresa solicita en su petición, un ERTE para el total de la plantilla actual (730 personas), que se aplicaría desde el 13 de enero hasta el 30 de junio, y que tendría una afectación máxima de 50 días laborales. El ERTE lo solicitan por las paradas que se puedan dar en nuestros clientes por falta de semiconductores, suministros y /o materia prima.


Todos nuestros clientes principales y en general todos los fabricantes de vehículos prevén un 2022 parecido al 2021 (por lo menos el primer semestre). Los que no tienen negociado un ERTE lo harán los siguientes días, como es el caso de Mercedes o Volkswagen. Aunque Mercedes, VWn, etc hayan publicado sus calendarios anuales, estos no dejan de ser un “brindis al sol” en vista de la incertidumbre mundial que hay en torno a la falta de todo tipo de componentes o materiales. 


La falta de suministro que padecen nuestros clientes hace que no puedan fabricar los vehículos previstos, y ello se refleja en una menor actividad y reducción de petición de piezas a proveedores como Gestamp Bizkaia. Lo que es paradójico es que, cuando nuestros clientes paran lo hacen prácticamente sin tiempo de preaviso (cada jueves confirman la semana siguiente) y cuando trabajan lo hacen a “tope”. 


Todo ello hace, que los últimos meses estemos conviviendo con la aplicación de un ERTE y decenas de trabajadores y trabajadoras eventuales. Algo difícil de entender si no se conoce el porqué de la situación de nuestros clientes, o la manera de trabajar que nos “imponen” (circuito de contenedores cerrado, imposibilidad de stockar piezas…).

En vista de esta situación, entendiendo la coyunturalidad de la misma la mayoría del Comité de Empresa compuesta por LAB (11 miembros), UGT (3 miembros), ELA (1 miembro) hoy martes 11 de enero, ha acordado un nuevo ERTE con la dirección de la empresa. Los 2 miembros del comité por parte de CGT no suscriben el acuerdo. Las condiciones del ERTE son las siguientes:

-  La duración del mismo será desde el 13/01/2022 hasta el 30/06/2022.

-  Durante estos meses solo podrán afectarnos como máximo 50 días de trabajo.

-  Los días que el trabajador o trabajadora este de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.

-   Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir se cobrarán y disfrutarán (las vacaciones) al 100 %.

-  Se establece una garantía de empleo de 12 meses en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 31 de diciembre de 2022.

-  A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido (fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro (lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados                (especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.

-   Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo...

En Abadiño a 11 de enero de 2022


2021/12/21

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

BILERA 2022-RAKO ERTEA

  Gaur, abenduak 21 asteartea, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara 2022rako ERTE baten beharraz hitz egiteko. Dirudienez, erdieroaleen ekoizle handiek diote hornidura ez dela 2022an egonkortuko.

 Gure bezero nagusiei dagokienez, malgutasun-egunak izateaz gain (guk ez ditugunak), batzuk 2022rako ERTEak planteatzen hasi dira, eta oraindik planteatu ez dituztenek, urtearen hasieran egingo dituela iragarri dute. Mercedesek eta Seatek, adibidez, ekoizpenaren lehen astea baino ez dute baieztatu, ikusi beharko da VW-n 10ean hasten den,.. Horren guztiaren ondorioz, enpresako zuzendaritzak urteko lehen astean planteatu digu ,2022rako ERTE berri bat negoziatzeko.

 Erdieroaleen hornidura-arazoez gain, zuzendaritzak adierazi du pandemiaren bilakaera zein den ikusi beharko dela, bai eta goraka jarraitzen duen ere, eta etorkizunean nola eragin diezagukeen , dagoen ziurgabetasuna are gehiago elikatzen duen beste alderdi bat baita.

 Adierazi dute beharrezkoa dela ERTEa urtearen hasieran negoziatzea, kontratatzen diren aldi baterako langileak bertan sartu ahal izateko, lan-agintaritzak ez baitu uzten geroago langile horiek ERTEra gehitzen.

 Urteko lehen asterako ERTEaren inguruan bilera formala egiteko eskatu diguten arren, enpresak honako hau adierazi digu:

 -   ERTEa lehen seihilekorako planteatuko du, hau da, urtarriletik ekainera, gehienez 50 laneguneko eraginarekin, egun horiek agortzea beharrezkoa izango ez den esperoan.

 -    ERTEaren baldintzei dagokienez (ERTEaren soldata-osagarriak eta enplegu-bermea), enpresak aurreratu digu zaila izango dela egungo baldintzei eustea. Dena dela, ERTEaren negoziazio formalera dei egiten digu, gai hori eta gainerakoak aztertzeko.

 Urteko lehen astean, urtarrilak 5ean, enpresarekin bilduko gara eta hitz egiten dugunaren berri emango dizuegu.

 Abadiñon, 2021eko abenduaren 21ean

EL COMITÉ INFORMA

REUNION ERTE 2022

 

Hoy martes 21 de diciembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la necesidad de un ERTE para el 2022. Parece ser que los grandes productores de semiconductores dicen que el suministro no se estabilizará el 2022.

 Respecto a nuestros clientes principales, además de que tienen días de flexibilidad ( que nosotros y nosotras no tenemos) algunos ya han empezado a plantear ERTEs para el 2022, y el que no lo ha hecho todavía, ya ha anunciado que lo hará al comienzo del año. Mercedes y Seat por ejemplo solo han confirmado la primera semana de producción, habrá que ver si VW-N arranca el 10, ..todo ello hace que la dirección de la empresa nos plantee la primera semana del año para negociar un nuevo ERTE para el 2022.

 Además de los problemas de suministro de los semiconductores , la dirección comenta que habrá que ver cual es la evolución de la pandemia, y si sigue al alza ,como nos pueda afectar en el futuro, siendo este otro aspecto que alimenta aún más la incertidumbre existente.

 Hablan de que es necesario negociar el ERTE a comienzos del año, para poder incluir en el mismo a los eventuales que se contraten, dado que la autoridad laboral no permite “añadirlos” más tarde.

 Aunque nos han emplazado a una reunión formal para la negociación del ERTE para la primera semana del año, la empresa ya nos ha adelantado lo siguiente:

-  Planteará un ERTE para el primer semestre, es decir de enero a junio, con una afectación máxima de 50 días laborales, esperando que no sea necesario agotar los mismos.

-    Sobre las condiciones del ERTE, (complementos salariales del ERTE y garantía de empleo) la empresa nos adelanta que será difícil mantener las condiciones actuales. Sea como fuere, nos emplaza a la negociación formal del ERTE para tratar esa y las demás cuestiones.

La primera semana del año, el 5 de enero, nos reuniremos con la empresa y os informaremos de lo que se trate.

 En Abadiño a 21 de diciembre de 2021

2021/10/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

LANGILE EBENTUALENTZAKO ERTEA

Denok dakizuenez orain arte, Lan Ordezkaritzak ez zuen onartzen behin-behineko langile batzuei ERTEa aplikatzea, pertsona horiek ez zeudelako sartuta ekainean ERTEaren eskaerarekin aurkeztu zen zerrendan. Horren ondorioz, gainerakoei ERTEa aplikatzen zitzaigunean, enpresak zereginen bat aurkitu behar zuen aldi baterako langileentzako, ERTEra bidali ezin zirelako.

Lehenengo hilabeteetan (ekainean hasi zen ERTEa), aldi baterako langile askorik ez zegoenez ERTEan sartu gabe, aldi baterako langileei okupazioa eman ahal izan zitzaien (gutxiengoari). Abuztuan behin-behineko langile gehienei kontratua moztu zitzaien, baina irailean berriz kontratatu zituzten gehienak. 

Kontratuetan izandako etete horren ondorioz, langile ebentual horiek, SEPErentzat ERTEaren eraginpean daudenen zerrendatik erori dira, nahiz eta irailean berriro lanean egon eta ekainean Lan Ordezkaritzan eskatutako ERTEan aurkeztutako hasierako zerrendan sartuta egon. Horren guztiaren ondorioz, gaur egun aldi baterako 100 langileetatik gehienei ezin zaie aplikatu ERTEa kontratua eteteagatik edo zerrendan sartuta ez egoteagatik), eta, kasu horretan, enpresak azpimarratu du ezinezkoa izango litzaiokeela langile horiei guztiei okupazioa ematea, gainerakoak ERTEra joaten garen bitartean; izan ere, ez duelako zereginik edo okupaziorik hainbeste langilerentzat, gero eta gehiago baitira gure bezeroen geldialdiak, bai hotzaren zatikoak, bai beroaren zatikoak, eta etorkizunean gainera akibitate osoaren geldialdiak egon daitezkelako.

Lan-Delegaritzak ez du uzten langile berriak sartzen ERTEan, afektagarrien zerrendan ( zerrenda hori ekainean aurkeztu zen ERTEaren eskaerarekin) beraz, enpresaren arabera ,gaiari irtenbide bat emateko modu bakarra, eta SEPErekin arazorik ez izateko, aldi baterako langile GUZTIENTZAT beste ERTE bat eskatzea da, gainerakooi eragiten digun ERTE nagusiaren indarraldiarekin bat etorriz.

Nahiz eta ERTE berria izan, adostu dugu ERTEaren baldintza ekonomiko eta sozialak ERTE nagusiaren berdinak izango direla (soldataren % 90 osagarria, pagen eta oporren % 100). ERTEa enpresa osoan edo instalazio batzuetan aplikatzen denean, behin-behineko langileen edo langile finkoen artean bereizketarik egin gabe egingo da, eta hori izango da erabakigarri bakarra , hots, eragindako instalazioan edo sailean dagoen ala ez.

Jasaten ari garen egoera paradoxikoa dela eta, egoera ilogiko eta berriak bizi ditugu guztiontzat. Bitxia da ERTEan egotea, eta instalazioak izatea 4. eta 5. txandan, behin-behineko langileak kontratatuta edukitzea (enpresa askotangertatzen ari da arazo hori), baina gure bezeroek mundu-mailako hornikuntza-krisi honetan lan egiteko duten moduaren ondorioz, gelditzen denean golpean gelditzen da, baina lan egiten denean, topera egiten da.

Laburbilduz, gaur, urriaren 19a, asteartea, behin-behineko langileentzako ERTE bat adostu dugu, baldintza ekonomiko berberetan eta urte amaierara arte.

Zoritxarrez, iristen ari zaizkigun albisteek, epe labur eta zalantzagarri batez gain, 2022rako antzeko egoera bat iragartzen dute.

Ohar garrantzitsua: Abuztuan eta/edo irailean langabezia kobratzea erabaki zuten langile ebentualeentzako , (hogei inguru) SEPEak kontratuetan aipatutako mozketa izateagatik, SEPEak prestazioa ukatzen badie, adostu dugu enpresa egingo dela kargu SEPEtik jasoko ez duten diru kopuruaz. Horregatik, garrantzitsua da, SEPEtik langabezi prestazioa ukatzen dizuen jakinarazpena jasotzean, Giza Baliabideetara eramatea (Of. Langileak) jakinarazpen hori.

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

*******************************************

EL COMITÉ INFORMA
 

ERTE PARA PERSONAL EVENTUAL

Como todos y todas sabéis hasta la fecha, la Delegación de Trabajo no permitía que a parte del personal eventual sele aplicará el ERTE por no estar incluidas estas personas en la lista que se presentó en el mes de junio con la solicitud del ERTE. Esto hacía que cuando al resto se nos aplicaba el ERTE, la empresa tenía que encontrar alguna tarea para esa parte del personal eventual que no era susceptible de ser mandado al ERTE.

Los primeros meses ( de este ERTE que se inició en junio) al no haber mucho personal eventual no incluido en el ERTE fue posible dar ocupación a los y las eventuales no afectables por el ERTE ( una minoría ). En agosto a la mayoría de los eventuales se les corto el contrato , aunque en septiembre fueron contratados y contratadas posteriormente.

Dicho corte en los contratos, hace que para el SEPE se caigan de la lista de afectables por el ERTE aunque en septiembre estén otra vez trabajando y formasen parte de la lista inicial que se presento con la solicitud de ERTE ante Delegación de Trabajo en el mes de junio. Todo ello hace que actualmente la mayoría de los 100 eventuales no sean afectables por el ERTE ( por el corte en su contrato o por no estar incluidos en la lista) y en ese caso la empresa remarca que lensería imposible dar ocupación a todo ese personal mientras el resto vamos al ERTE, porque carece de tareas u ocupación para los mismos, dado que cada vez son más las paradas de nuestros clientes sean de la parte de frio o de  caliente, e incluso puede haber paradas en el futuro que impliquen el paro de toda la actividad de la empresa.


Ya que la delegación de trabajo no permite incorporar nuevo personal a lista de afectables en el ERTE, lista que se presentó con la solicitud del ERTE en junio, la única manera de dar un solución al tema, y no tener problemas con el SEPE, según la empresa es solicitar un nuevo ERTE solo para TODO el personal eventual haciéndolo coincidir con la vigencia del ERTE “principal” que nos afecta a las y los demás.


Aún siendo un ERTE nuevo, hemos acordado que las condiciones económicas y sociales de este ERTE serán las mismas que el ERTE “principal”( 90 % complemento al salario, 100 % de pagas y vacaciones,..). Cuando se aplique el ERTE en toda la empresa o en algunas instalaciones se hará sin distinciones entre personal eventual o fijo, siendo lo único determinante si se está en la instalación o departamento afectado o no.


La situación paradójica que estamos sufriendo hace que vivamos situaciones ilógicas y nuevas para todos y todas. Es extraño estar en ERTE, y tener instalaciones 4º e incluso a 5º relevo, tener personal eventual contratado( problema que se está dando en muchas empresas ) ,…. pero la manera de trabajar de nuestros clientes en esta “ crisis de aprovisionamiento mundial” hace que cuando se para “ se para en seco” , pero cuando se trabaja, se trabaja a tope.


Resumiendo, por todo ello, hoy martes 19 de octubre, hemos acordado un ERTE para el personal eventual en las mismas condiciones económicas y con la misma vigencia ( hasta final de año) que el principal.
Por desgracia las noticias que nos van llegando además de un corto plazo incierto, apuntan a un 2022 parecido. Habrá que ir viendo.
 

Nota importante:Para los trabajadores y trabajadoras eventuales que los meses de agosto y/o septiembre hayan optado por cobrar el desempleo ( cerca de una veintena) y el SEPE se lo haya denegado por tener el citado corte en los contratos, hemos acordado que la empresa se hará cargo de lo no percibido por el SEPE. Por ello es importante que cuando os llegue una comunicación de denegación la llevéis a Recursos Humanos (Of.Personal).

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

2021/09/21


 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

METALEKO HITZARMENAREN BORROKA

ARKAITZ ETA AITOR ASKE!!!

 Denok gogoratuko duzue 2019. urtea, urte horretan 10 greba-egunetara joan behar izan baikenuen metaleko hitzarmenaren negoziazioa behartzeko. Gatazka gogorra izan zen, eta metalaren sektoreko langile askoren konpromiso pertsonala eskatu zuen, Bizkaiko Gestamp enpresako langileena barne, beti bezala oso nota altuarekin erantzun baitzien greba-deialdiei. Konpromiso kolektibo horren ondorioz, negoziazioa desblokeatu zen, eta hainbat urtez izoztutako Bizkaiko metalaren hitzarmen bat sinatzea lortu zen. Oso egun gogorrak izan ziren. Grebak aurrera egin zezan, oso garrantzitsua izan zen pikete informatiboen lana. Pikete horiek goizean goizetik gogor   jazarri zituen Ertzaintzak, eta, horrela, zaildu egin zuen pikete horien lan sindikala.

 Hitzarmena sinatuz amaitu bazen ere, borroka sindikal horren ondorioak ez dira lankide askorentzat amaitu. Enpresen edo Ertzaintzaren salaketen ondorioz, isun asko ordaindu behar izan dira, eta oraindik ere prozesu penalak irekita daude lankide grebalari askoren  aurka.

 Horren adibide da urriaren 4an eskualdeko enpresetako  bi  langile grebalariren aurka  egingo den epaiketa (Ertzaintzaren akusazioak 23 hilabeteko espetxe-zigorra eskatzen du). Horietako bat Arkaitz Martinitz Gestamp Bizkaiko gure lankidea da.

 Gestamp Bizkaiko  Langileen Batzordeak elkartasun osoa adierazi nahi die Arkaitzi eta Aitorri, eta salaketa bertan behera uzteko esijitu nahi dio Eusko Jaurlaritzari. Borroka sindikala ez da delitua!

 Horregatik guztiagatik, sindikatu guztien babesarekin "Metaleko grebalariek" deitutako mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu Gestamp enpresako langileak.

 IRAILAREN 27AN, 13,30ETIK 14,00ETARA, GESTAMP BIZKAIA ENPRESAREN AURREAN.

 URRIAREN 4AN, 9,45ETAN, BILBOKO EPAITEGIAN.

   Abadiñon 2021eko irailaren 20an


EL COMITE INFORMA

LUCHA DEL CONVENIO DEL METAL

ARKAITZ ETA AITOR ASKE !!!

 Todos y todas recordareis el año 2019 , año en el cual tuvimos que ir a 10 jornadas de huelga para forzar la negociación del convenio del metal. Un conflicto duro que exigió el compromiso personal de muchos trabajadores y trabajadoras del sector del metal, incluida la plantilla de Gestamp Bizkaia, que como siempre respondió con nota muy alta a las convocatorias de huelga. Fruto de ese compromiso colectivo se desbloqueó la negociación  y se consiguió firmar un convenio del metal de Bizkaia  congelado durante varios años. Fueron jornadas muy duras. Para que las jornadas de huelga saliesen adelante fue muy importante la labor de los piquetes informativos, piquetes que desde primera hora de la mañana fueron reprimidos con dureza por parte de la Ertzaintza , dificultando así la labor sindical de los mismos.

 Aunque el convenio terminó firmandose, las consecuencias de esa lucha sindical no han cesado para muchos compañeros y compañeras . Fruto de denuncias de empresas o en de la propia Ertzaintza, se han tenido que pagar muchas multas , y todavía sigue habiendo procesos penales abiertos contra compañeros y compañeras huelguistas.

 Ejemplo de ello, es el juicio al que se enfrentarán el 4 de octubre dos huelguistas de empresas de la comarca (donde la acusación de la Ertzaintza  solicitan hasta 23 meses de prisión)  de los cuales uno es nuestro compañero de Gestamp Bizkaia Arkaitz Martinitz.

 Desde el comité de empresa de Gestamp Bizkaia, mostramos  nuestra solidaridad con Arkaitz y Aitor , y exigimos al gobierno vasco  la retirada de la denuncia . La lucha sindical no es delito!

 Por todo ello, animamos a los trabajadores y trabajadoras de Gestamp a participar en las movilizaciones que se convocaran por parte de los “ Huelguistas del metal” apoyadas estas por todos los sindicatos.

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 13,30- 14,00 EN FRENTE DE GESTAMP BIZKAIA

 EL 4 DE OCTUBRE A LAS 9,45 EN EL JUZGADO DE BILBAO