2019/01/24


KOMITEAK INFORMATZEN


Gaur, urtarrilak 24 osteguna, enpresarekin berriro bildu gara. Aipatu digutena:

- Txinako eskariak 4.500 unit/pieza behera egin du. Murrizketa hori datozen asteetako eskarietan azaleratzen da. Txinarako urteko produkzioa, 30.000 pieza ingurutan geratzen da, ez baldin badago  murrizketa gehiago.

- Transferrera etorri diren Vigoko piezak, printzipioz , otsailaren 24an joango dira. Horrek lan egutegi aldaketa ekarriko du berarekin.

- Urtarrilak 31an, hainbat ebentualek kontratua bukatzen dute, eta dugun lan karga ikusita, UN1ena ez zaie kontratua berrituko 10 langileri, eta UN4 eta UN5ean 25 langileri. Ebentual batzuri , otsailak 24arte berrituko zaie kontratua. Atal honetan, berriro ere gure kexa helarazi diogu enpresari, ebentualekiko errespetu gehiago eskatuz. Kontu bat da kontratuak ez berritzea lanik ez dagoelako, eta beste kontu bat da , urtarrilak 2an hartutako langile gehienek, oraindik ez dutela kontratua sinatu ere egin (nahiz eta enpresak INEMera komunikazioa eginda duen) , ez zaie indibidualki esan kontratua berritzen zaien edo ez, etab...

- Mercedesek, otsailaren 25,26,eta 27ko geldialdia berresten du. Printzipioz, ebentualen ez berritzearekin nahikoa izango omen da, baina Komiteko notan esaten genuen bezala, errelebuak bajatu eta ebentualak ez berritzeak, langile batzuk ekipoz aldatu behar izatea ekarriko du.

- Aintzinatasunen ajustea hurrengo nominan egingo da. Enpresa aztertzen ari da, nola erreflejatu nominan, bi antiguetateak. Batetik “erreala”, eta bestetik aintzinatsunaren "Plus"a ordainzeko kontutan edukitzen dena (kasu askotan handiagoa).

- Bestalde, Gerenteak, gainetik komentatu du, plantillarekin gaur gauean eta bihar eguerdian egingo dituen batzarretan esango duena: 2018aren errepaso bat eginez, esaten du, nahiz eta azkenean salmenta murrizketa nabarmen bat egon den, gastua kontrolatuz, azkenean ezarritako errentagarritasun helburuak lortu direla. Hitz egin du ere, asko hobetu dela txatarreratze eta kalitatean...
*******************************************************
 

Hoy jueves 24 de enero no hemos vuelto a reunir con la empresa. Lo que nos han comentado:

- Los pedidos de China bajan 4.500 unidades/ piezas. La bajada ya se refleja en los pedidos de las siguientes semanas. La producción anual para China queda en torno a 30.000 piezas, si no hay más bajadas a más largo plazo.

- Las piezas de Vigo que han venido a la transfer en principio se irán el 24 de febrero, provocando los cambio de calendario correspondientes.

-El 31 de enero finalizan contrato varios eventuales, y en vista de la carga de trabajo, no se renovará a 10 eventuales en UN1 y 25 en UN4 y UN5. A alguno eventuales se les renovará el contrato hasta el 24 de febrero. En este apartado , hemos vuelto a quejarnos a la empresa, pidiendo un poquito más de respeto hacia los eventuales. Una cosa es que no se les renueve porque no hay carga de trabajo, y otra cosa es que la mayoría que entraron el 2 de enero todavía ni hayan firmado el contrato ( aunque la empresa ya lo haya comunicado al INEM), no se les haya comunicado personalmente si renuevan o no, etc.

-Mercedes mantiene que no trabajara el 25,26,27 de febrero. En principio , con la no renovación de eventuales, será suficiente, pero como ya decíamos en la nota del Comité, al bajar relevos y faltar eventuales , tendrá que haber algunas personas que pasen a otros equipos. De Marzo todavía no saben nada.

- El ajuste de las antigüedades se hará en la siguiente nomina. La empresa está estudiando como reflejar las dos antigüedades en la nomina. Por una parte la “real” y por otra parte la que se tiene en cuenta para el pago del plus de antigüedad (en muchos caso mayor).

-Por otra parte el Gerente ha comentado por encima lo que va exponer a la plantilla, en las reuniones de hoy a la noche y mañana al mediodía. Haciendo un repaso del 2018, dice que aunque al final ha habido una bajada de ventas, esta se ha compensado mediante la contención del gasto, y al final se han conseguido los objetivos previstos en cuanto a rentabilidad. También ha hablado que se ha mejorado mucho en achatarramientos y calidad,….

No hay comentarios: