2021/06/22

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EN GELDIALDIA

Gaur ostirala, ekainak 18, enpresarekin bildu gara hurrengo asterako Mercedes Gasteiz-eko geldialdia aztertzeko. Atzo, osteguna, Gasteizko Enpresa Batzordearekin bildu ondoren, ohar ofizial baten bidez, Mercedes-Gasteiz enpresako zuzendaritzak jakinarazi zuen bere jarduera gelditzeko asmoa duela ekainaren 21,22,23,24an eta 25ean, hitzarmenean hitzartuta dituzten poltsa edo egun aktibagarri/ desaktibagarrien kontura.

Mercedesek azaldu duenez, "Hornikuntza-katearen egoera kritikoa da, merkatuan erdieroaleen eskuragarritasunik ez dagoelako". Mercedesen zuzendaritzak urteko ekoizpena 148.600 unitatetan mantentzen du (larunbatetan lan egitea mantentzen dute eta egunean 15 furgoneta gehiago egin nahi dituzte). Hasiera batean, ekainaren 28ko asterako, jarduerari berrekiteko eta planifikatutakoaren arabera ekoizteko asmoari eusten diote, baina jendaurrean onartzen dute ziurgabetasun handia dagoela eta epe laburrean ez dela ezer argi ikusten. Ekainaren 24ra (osteguna) jotzen dute, hurrengo astean (ekainaren 28koa) beren jarduera gelditzen jarraitzen duten edo/eta geldialdiarekin  jarraitzen duten jakinarazteko. Mercedeseko iturrien arabera, malgutasun poltsatik 13 lan egun dituzte negatiboan aktibatu ahal izateko. Gaur egun, "Zelaia" osatu gabeko 5.000 furgonetaz baino gehiagoz beteta dute, osagairen bat falta daukatelarik furgoneta horiek.

Volkswageni dagokionez, aurreko asteko eta aste honetako geldialdiez gain (osteguna-ostirala), datorren astean ekainaren 23an eta 24an bakarrik egingo du lan. Beste bezero batzuk ere, hala nola Opel, Seat..., ekoizpen-geldialdiak jasaten ari dira hornidura-faltagatik.


Egoeraren argazki honekin, hau da zuzendaritzak t Gestamp Bizkaian egiten duen translazioa:


Oro har, enpresa gelditu egingo da (baina ez denak, eta ez egun guztietan ), nahiz eta linea batzuek  egunen  batzuk lan  egin ahal izango duten (edo instalazioren bat, Portoia, adibidez, ez da geldituko), kasu batzuetan “pulmoia” egiteko, eta, batez ere, txinatarrentzako piezak egiteko. Txinak datorren asterako egindako eskaera ia hirukoiztu egin da, eta horrek, jarduera-errelebo batzuentzako lana ekarriko badu ere , ezin ditu nahi bezala antolatu errelebo horiek,  gehikuntza horretarako kontenedorerik ez dagoelako (gainera, piezak DHLen trasbasatu  behar dira, zurezko bilgarriak eraiki...). Hori dela eta, instalazio batzuetan eguneroko goizeko txanda finko bat egingo da, adibidez, eta gainerako langileak  ERTEra joango da, baina hori goian aipatutako kontendore faltaren ondorioa da, eta horrek antolaketa-modu zehatz bat izatera behartuko du.

Lana duten instalazioek  ahal duten guztia lan egingo  dute, eta gainerako sailek eta egiturak (zaila da ohar honetan guztien egoera azaltzea)  lan egingo dute  edo egun batzutan ERTEra joango dira, lan egiten duten edo enpresak mantentzea erabakitzen duen jarduera programaturen bat duten lineei eman behar dieten soportearen  arabera.


Gaur, ostirala, nomina elektroniko bidez, enpresak langile bakoitzari bidaliko dio ERTEak nola eragiten dion berari ,  eta hori jakin ondoren, kaltetuak aurreko aldian bezala berriro aukeratu ahal izango du hiru aukeren artean: bere orduetatik hartu, langabezia eskatu edo langabeziarik ez eskatu, eta etenaldiko egunetan enpresaren osagarria bakarrik kobratu.


Nahiz eta inork ez duen ezeren ziurtasunik, badirudi geldialdi gehiago espero direla etorkizunean, eta erdieroaleen (eta osagai gehiagoren) hornikuntza faltaren ondoriozko arazoa, mundu mailako arazo bat dela, konponbide bat izateko denbora beharko duena dirudienez

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an

               **********

EL COMITE INFORMA

PARADA DE MERCEDES

Hoy viernes , 18 de junio, nos hemos reunido con la empresa para tratar la parada de Mercedes Gasteiz para la siguiente semana . Ayer jueves, después de reunirse con el Comité de Empresa, mediante comunicado oficial, la dirección de Mercedes-Gasteiz hizo pública la intención de parar su actividad los días 21,22,23,24, y 25 de junio con cargo a bolsa o días activables que tienen pactados en Convenio.

Mercedes razona la parada por” la situación critica de la cadena de suministro derivada de la falta de disponibilidad en el mercado de semiconductores”.  La dirección de Mercedes sigue manteniendo la producción anual en 148.600 unidades ( mantienen sábados y quieren fabricar 15 furgonetas diarias más ). En principio , para la semana del 28 de junio mantienen su intención de reanudar la actividad y producir según lo planificado, pero reconocen públicamente la alta incertidumbre existente y la falta de visibilidad a corto plazo. Se emplazan al jueves 24 de junio, para informar a la plantilla si la semana siguiente ( la del 28 de junio ) siguen parando su actividad y siguen haciendo uso de la suspensión de días. Según fuentes de Mercedes,de la bolsa de flexibilidad o  disponibilidad total  tienen hasta 13 días de trabajo para poder activar en negativo . Actualmente debe de tener la “campa” repleta de más de 5.000 furgonetas no completas, a falta de algún componente.

En cuanto a Volkswagen además de las paradas de la semana anterior y esta semana ( jueves-viernes),  la semana que viene solo trabajara el 23 y 24 de junio. Otros clientes como Opel, Seat, ..también están sufriendo paradas de producción por falta de suministro.

Con esta foto de situación, la traslación que hace la dirección del efecto de la misma en Gestamp Bizkaia es la siguiente:

Con caracter general se parara la empresa ,( pero no todos y todas, todos los días )  aunque algunas lineas podrán trabajar alguno relevos, ( o alguna como instalación como Porton no parará)  para hacer pulmón en algunos casos, y fundamentalmente para fabricar piezas para china. El pedido de China para la semana que viene prácticamente se ha triplicado, y eso aunque de ciertos relevos de actividad, no permite organizarlos como se quiera por falta de contenedores para ese incremento ( además las piezas hay que trasvasarlas en DHL, construir los embalajes,..). Por ello en algunas instalaciones trabajara un relevo diario fijo de mañana por ejemplo ,yendo el resto al ERTE, pero eso viene determinado por la falta de contenedores arriba mencionada que obligará a una forma concreta de organización.

Las lineas que tengan actividad trabajarán todo lo posible, y el resto de departamentos y estructura ( es difícil explicar la situación de todos en esta nota )trabajaran o irán al ERTE, unos días o ninguno en función del soporte que tengan que dar a las lineas que trabajen o tengan alguna actividad programada que la empresa decida mantener.

Hoy Viernes mediante nomina electrónica la empresa mandara a cada trabajador o trabajadora como le afectan estos días de ERTE, y una vez sabido eso, el afectado o afectada podrá volver a elegir como la vez anterior entre las 3 opciones: Coger de sus horas, pedir desempleo, o no pedir desempleo y cobrar solo el complemento de la empresa durante los días de suspensión.

Aunque nadie tiene certezas de nada, parece ser que se esperan más paradas en el futuro, y que el problema derivado de la falta de suministro de semiconductores ( y más componentes ) es un problema a nivel mundial que tardará en tener una solución.

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an


No hay comentarios: